عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >4321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار1395/09/22
لايحه بودجه سال 1394 كل كشور1395/09/22
طرح اصلاح ماده (235) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1395/09/22
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي1395/09/22
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد تيس1395/09/21
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي و علائم تجاري1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد1395/09/21
طرح استفساريه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد سهند1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير)1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر1395/09/21
طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد صدرا1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد علوي1395/09/21
لايحه تعيين حريم حفاظتي- امنيتي اماكن و تاسيسات كشور1395/09/21
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بينالود1395/09/20
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرديس1395/09/20
اصلاح اساسنامه شركت صنايع هوايي قدس1395/09/20
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت1395/09/20
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي سازي1395/09/20
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران1395/09/20
اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه1395/09/20
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرند1395/09/20
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادر تخصصي)1395/09/20
اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)1395/09/20
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم1395/09/16
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)1395/09/13
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان1395/09/13
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامين1395/09/01
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري وغير تجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن1395/07/04
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه1395/07/04
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي1395/07/04
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور1395/07/04
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي1395/07/04
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتيها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن1395/07/04
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور1395/07/04
طرح استفساريه ماده (133) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن1395/07/04
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر1395/07/04
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا1395/07/04
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)1395/07/04
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي «ICMM»1395/07/04
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي1395/07/04
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1395/07/04
لايحه نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي1395/07/03
طرح اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي كارگران ساختماني1395/05/13
لايحه موافقت‌نامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان1395/05/13
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران1395/05/13
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي1395/05/11
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور1395/05/11
لايحه بودجه سال 1392 كل كشور1394/07/27
اساسنامه سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل كشور1394/07/05
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها1394/07/05
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور1394/07/05
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي1394/05/31
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي1394/05/31
لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده1394/05/31
لايحه اصلاح قانون عضويت دولت جمهوري اسامي ايران در مجمع بين‌المللي انرژي1394/05/31
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1392 كل كشور1394/05/31
اصلاح اساسنامه شركت فناوري هاي پيشرفته ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت بهينه سازي مصرف سوخت1394/05/28
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته اي ايران1394/05/28
طرح اصلاح ماده (45) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1394/05/28
لايحه اجازه افزايش سهام جمهوري اسلامي ايران در بانك بين المللي ترميم و توسعه (IBRD)1394/05/28
طرح اصلاح ماده (19) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1394/05/28
طرح پيگيري حقوقي- سياسي نقش و دخالت آمريكا و انگليس در كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي ايران1394/05/28
طرح تامين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير1394/05/28
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت1394/05/27
اساسنامه نمونه شركتهاي عمران شهر جديد1394/05/27
اصلاح اساسنامه شركت مادر تخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران1394/05/27
اساسنامه صندوق ملي محيط زيست1394/05/11
طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور1394/04/30
لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات1394/03/11
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين1394/03/11
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 13921394/01/19
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي1394/01/19
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور1394/01/18
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كارمعين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار1394/01/18
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تامين اجتماعي1394/01/18
طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور1394/01/17
استفساريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصل صد و سي و ششم قانون اساسي1393/12/16
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران1393/12/06
استفساريه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسي1393/12/06
استفساريه مقام معظم رهبري (مدظله العالي) در خصوص اصول هشتادو پنجم(85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1393/12/04
لايحه اصلاح پروتكل مونترال در مورد مواد كاهنده لايه ازن مصوب يازدهمين اجلاس اعضاء‌ - پكن(12-8 آذر ماه 1378 هجري شمسي برابر با 29 نوامبر تا 3 دسامبر 1999 ميلادي)1393/06/26
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان1393/06/26
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور1393/05/27
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1393/05/27
لايحه توقف اجراي احكام خلع يد و قلع و قمع ورزشگاهها و ساير تأسيسات و اماكن ورزشي تابع وزارت ورزش و جوانان1393/05/27
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران1393/05/27
لايحه موافقتنامه همكاري قضايي در امور مدني و تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دموكراتيك خلق الجزاير1393/05/13
لايحه اصلاح ماده (61) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت1393/05/13
طرح اصلاح جز (1) بند (22) قانون بودجه سال 1391 كل كشور1393/05/12
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت ها1393/05/12
لايحه الحاق تشريفات (پروتوكل) آمادگي ، واكنش و همكاري منطقه اي در مبارزه با سوانح آلودگي نفتي الحاقي به كنوانسيون چهارچوب حفاظت از محيط زيست دريايي درياي خزر1393/05/12
تعداد كل رديف : 382   
v  >4321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-