عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح الحاق كميته امداد امام خميني (ره) و جمعيت هلال احمر به فهرست نهادها و مؤسسات مشمول ماده (172) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم1392/07/13
طرح افشاي نقض حقوق بشر توسط آمريكا و انگليس در جهان امروز1392/07/13
لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست1392/07/10
طرح اصلاح مواد (196) و (197) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1392/06/09
طرح اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي1392/06/09
طرح اصلاح بند (ك) ماده (20) و بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1392/06/03
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بين‌المللي مخابرات هوانوردي1392/06/02
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1392/06/02
لايحه اساسنامه شركت بين‌المللي اسلامي تأمين مالي تجاري (وابسته به بانك توسعه اسلامي)1392/05/29
لايحه بودجه سال 1391 كل كشور1392/05/28
قانون اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي1392/05/28
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار1392/05/27
قانون حذف تبصره (2) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي1392/05/12
اصلاح اساسنامه شركت توسعه كاربرد پرتوها1392/04/09
اصلاح اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي1392/04/02
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران1392/02/15
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آفريقاي جنوبي در مورد كمك متقابل بين گمرك‌هاي آنها1392/02/05
استفساريه مقام معظم رهبري در خصوص اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسي1391/12/23
استفساريه مقام معظم رهبري در خصوص اصل پنجاه و دوم (52) قانون اساسي1391/12/02
طرح تمركز وظايف و اختيارات مربوط به بخش كشاورزي در وزارت جهاد كشاورزي1391/12/02
اصلاح اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي1391/11/08
طرح اصلاح قانون سرباز قهرمان1391/10/12
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران1391/10/12
طرح الحاق يك تبصره به بند (44) و يك تبصره به بند (45) قانون بودجه سال 1391 كل كشور1391/09/01
اصلاح اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1391/07/26
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري1391/07/24
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري تعاون1391/06/29
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) الحاقي آن1391/05/25
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي اتحاديه‌ زنبورداران1391/05/25
لايحه الحاق يك تبصره به بند (ب) ماده (20) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1391/05/25
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن جهاني زيرساختارهاي حمل و نقل دريايي پيانك (PIANC)1391/05/25
لايحه تشريفات (پروتكل) اصلاحي موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و برنامه اسكان انساني سازمان ملل متحد جهت تأسيس دفتر زيستگاه (هبيتات) سازمان ملل متحد براي كاهش بلايا در تهران1391/05/25
لايحه استفساريه قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه مصوب 13711391/05/25
طرح تمديد مهلت جذب اعتبارات پروژه‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي قانون بودجه سال 1390 كل كشور1391/04/17
لايحه افزايش سرمايه جمهوري اسلامي ايران در صندوق اوپك براي توسعه بين‌المللي1391/03/10
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان1391/03/10
لايحه موافقتنامه تأسيس دالان حمل و نقل و گذر بين‌المللي بين دولت‌هاي جمهوري اسلامي ايران، سلطان‌نشين عمان، قطر، تركمنستان و جمهوري ازبكستان (موافقتنامه عشق‌آباد)1391/03/03
لايحه اصلاحيه ضميمه سوم و پيوست (1) ضميمه ششم قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به ضمايم (3)، (4) و (6) كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها1391/03/03
اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي1391/02/27
لايحه اجازه افزايش سهميه دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق بين‌المللي پول و پذيرش اصلاحيه اساسنامه آن1391/02/20
طرح اصلاح ماده (1) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها1391/02/19
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در آژانس بين‌المللي انرژي‌هاي تجديدپذير1391/02/13
طرح تسري فوق‌العاده خاص كارمندان سازمان‌هاي پزشكي قانوني كشور و انتقال خون ايران به كاركنان سازمان دامپزشكي كشور و سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور1391/02/05
قانون موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگال1391/02/04
اساسنامه صندوق نوآوري و شكوفايي1391/02/04
اصلاح اساسنامه شركت ارتباطات زيرساخت1391/01/31
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اكوادور1391/01/30
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا1391/01/30
لايحه اجازه افزايش سرمايه و سهام ايران در بانك بين‌المللي ترميم و توسعه (IBRD) و مؤسسه توسعه بين‌المللي (IDA) از مؤسسه‌هاي وابسته به گروه بانك جهاني1391/01/30
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور1391/01/30
طرح صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي1391/01/24
لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1391/01/23
قانون موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان1390/12/24
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در صندوق همبستگي اسلامي براي توسعه1390/12/24
استفساريه شرعي در خصوص بند (9) ماده (50) قانون برنامه و بودجه سال 1351 كل كشور1390/12/24
طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 13911390/12/21
موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه1390/12/16
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه1390/12/15
طرح عدم لزوم بيمه مجدد اجباري شاغلين فصلي و ساكنين شهرهاي با جمعيت كمتر از بيست هزار نفر كه نزد صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير بيمه مي‌باشند1390/12/15
طرح اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1390/12/10
طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/12/03
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري1390/12/03
طرح استفساريه بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري1390/12/03
طرح الزام دولت به اجراي جزء (ب) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/12/03
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1390/12/03
طرح استفساريه شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي1390/12/03
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار1390/12/03
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي1390/12/03
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز1390/11/26
طرح اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين1390/11/18
طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/10/21
طرح دوفوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري1390/10/21
طرح دوفوريتي استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها1390/10/07
لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه1390/10/07
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي - 8)1390/09/30
طرح كاهش روابط با انگليس1390/09/06
طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 13861390/09/02
طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 13511390/09/02
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 13861390/09/02
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1390/08/25
لايحه تعيين تكليف وضعيت ثبتي اراضي و ساختمان‌هاي فاقد سند رسمي1390/08/04
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون ورزش دانشگاه‌هاي آسيا1390/07/27
طرح دوفوريتي استفساريه بند (16) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه جهاني نمايشگران عروسكي1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كانون بين‌المللي منتقدان تئاتر1390/07/27
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه تعرفه‌اي حمل و نقل بار با راه آهن اروپا – آسيا1390/07/20
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي بتن1390/07/20
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي راه1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه بين‌المللي سامانه (سيستم) كاوش و نجات از طريق ماهواره1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجموعه مدارك تحقيقات حمل و نقل بين‌المللي1390/07/06
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كميسيون هيدروگرافي منطقه‌اي ناحيه دريايي راپمي1390/07/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران1390/07/06
طرح استفساريه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمين اجتماعي اصلاحي مصوب 13791390/07/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران1390/06/23
اصلاح اساسنامه شركت غني‌سازي اورانيوم ايران1390/06/23
اساسنامه صندوق خدمات درماني1390/06/23
لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيد فطر1390/06/07
طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران1390/06/07
استفساريه اصل يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1390/06/02
لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز1390/04/22
تعداد كل رديف : 525   
v  >654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-