عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >7654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
اصلاح اساسنامه شركت فناوري‌هاي پيشرفته ايران1394/05/28
طرح پيگيري حقوقي - سياسي نقش و دخالت آمريكا و انگليس در كودتاي 28 مرداد 1332 عليه دولت ملي ايران1394/05/28
اصلاح اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت1394/05/28
طرح تامين كالاهاي اساسي براي اقشار آسيب‌پذير1394/05/28
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت1394/05/27
اساسنامه نمونه شركت‌هاي عمران شهر جديد1394/05/27
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران1394/05/27
لايحه اجازه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل)هاي اصلاحي (1)، (2) و (4) كنوانسيون ورشو و اصلاحي آن به ‌موجب تشريفات (پروتكل) لاهه مربوط‌به يكسان‌كردن برخي از مقررات حمل‌ونقل هوايي بين‌المللي1394/05/14
قانون تسرّي ماده (191) قانون ماليات‌هاي مستقيم به قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي و نيز ماليات‌هاي غيرمستقيم قوانين بودجه سنوات 1377 تا 13811394/05/14
قانون اجازه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در افزايش سرمايه دور پنجم بانك توسعه اسلامي1394/05/14
اساسنامه صندوق ملي محيط زيست1394/05/11
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان1394/05/07
لايحه اجازه مشاركت دولت جمهوري اسلامي ايران در برنامه صندوق بين‌المللي پول جهت كاهش فقر و ارتقاي رشد (PRGT)1394/05/07
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن1394/05/07
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران1394/05/07
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) الحاقي به كنوانسيون قرارداد حمل‌ونقل بين‌المللي كالا از طريق جاده راجع به سند حمل الكترونيكي1394/05/07
اصلاح اساسنامه سازمان فناوري اطلاعات ايران1394/05/07
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام1394/05/07
طرح افزايش نرخ باروري و پيشگيري از كاهش رشد جمعيت كشور1394/04/30
طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران1394/04/03
طرح اصلاح قانون آيين دادرسي كيفري1394/03/20
لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين1394/03/11
لايحه اجازه تعيين و وصول حق امتياز فعاليت بخش غيردولتي در زمينه پست و مخابرات1394/03/11
لايحه موافقتنامه دوجانبه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا1394/03/06
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده مشترك از دروازه مرز زميني «سرو» و «اسندره»1394/03/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي1394/03/06
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي عمران و بهسازي شهري ايران1394/03/06
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كنيا به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد سرمايه و تشريفات (پروتكل) الحالقي آن1394/03/06
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي ويتنام به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد1394/03/06
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت در زمينه كمك و همكاري متقابل در امور گمركي1394/03/06
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري1394/02/23
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح1394/02/12
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي1394/02/11
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند1394/02/10
طرح اصلاح ماده (29) و الحاق يك تبصره به ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي1394/02/09
طرح نحوه پيگيري تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي1394/02/09
قانون الحاق يك تبصره به ماده (41) قانون پولي و بانكي كشور1394/02/09
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش1394/02/09
لايحه يادداشت تفاهم بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه در مورد استفاده از دروازه‌هاي مرزي زميني «رازي» و «كاپي كوي» و تشريفات (پروتكل) اصلاحي آن1394/02/09
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شاهرود1394/02/08
اساسنامه شركت توليد نيروي برق يزد1394/02/07
اساسنامه شركت توليد نيروي برق اصفهان1394/02/06
اساسنامه شركت توليد نيروي برق آذربايجان1394/02/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق بندرعباس1394/02/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق تهران1394/02/01
لايحه اصلاح قانون ماليات‏هاي مستقيم1394/01/26
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (44) قانون اساسي1394/01/19
اصلاح اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)1394/01/19
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري - صنعتي قشم1394/01/19
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در سال 13921394/01/19
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور1394/01/18
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي1394/01/18
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كارمعين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار1394/01/18
طرح تشكيل سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور1394/01/17
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گيلان1393/12/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي سيستان و بلوچستان1393/12/28
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي هرمزگان1393/12/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي چهارمحال و بختياري1393/12/26
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قزوين1393/12/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مركزي1393/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي سمنان1393/12/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي ايلام1393/12/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي همدان1393/12/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اردبيل1393/12/22
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كهگيلويه و بويراحمد1393/12/21
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي گلستان1393/12/21
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي قم1393/12/20
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي لرستان1393/12/19
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي1393/12/18
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي زنجان1393/12/17
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي يزد1393/12/17
استفساريه رئيس مجلس شوراي اسلامي در خصوص اصل يكصد و سي و ششم (136) قانون اساسي1393/12/16
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان آب و برق خوزستان1393/12/16
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كردستان1393/12/15
اصلاح اساسنامه شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه1393/12/14
قانون آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي1393/12/12
قانون الحاق سه بند به مواد (2) و (4) و اصلاح ماده (6) قانون تشكيل شوراي عالي اشتغال1393/12/12
استفساريه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در خصوص اصل يكصد و سيزدهم (113) قانون اساسي1393/12/06
قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت1393/12/06
اساسنامه سازمان بيمه سلامت ايران1393/12/06
لايحه رفع موانع توليد رقابت‏پذير و ارتقاي نظام مالي كشور1393/12/06
استفساريه مقام معظم رهبري (مدظله‌العالي) در خصوص اصول هشتاد و پنجم (85) و يكصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي1393/12/04
قانون اصلاح قانون تعاوني‌نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركت‌هاي تعاوني روستايي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي آذربايجان غربي1393/11/29
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و نيروي ايران1393/11/28
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي بوشهر1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان جنوبي1393/11/27
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان شمالي1393/11/26
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي اصفهان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي كرمان1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي تهران1393/11/25
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي فارس1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي خراسان رضوي1393/11/24
اصلاح اساسنامه شركت سهامي توسعه منابع آب و خاك سيستان1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي مازندران1393/11/23
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)1393/11/22
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان1393/11/05
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان1393/11/04
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس1393/11/03
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي1393/11/02
تعداد كل رديف : 604   
v  >7654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-