موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >17117016937363534321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه همكاري و هماهنگي‌ امنيتي بين جمهوري اسلامي ايران و سلطنت عمان 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان در زمينه كمك متقابل بين گمركات دو كشور و پروتكل اصلاحي آن 1389/10/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح دفاتر پيشخوان خدمات دولت و بخش عمومي غيردولتي 1389/07/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (106) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ‌ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي 1389/07/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن 1389/06/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم و اجراء سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي مصوب 1386 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (12) قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372 1389/06/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك تبصره به ماده (946) قانون مدني اصلاحي 1387 1389/06/10 بدون اعلام نظر شورا
طرح اصلاح قانون راجع به ‌منع توقيف اموال ‌منقول و غيرمنقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 و الحاق دو تبصره به ‌آن 1389/06/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (77) قانون شهرداري مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدي 1389/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح ماده (100) قانون شهرداري مصوب 1334 1389/05/16 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه استفساريه تبصره (2) ماده (82) مكرر (2) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1382 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح بند (ل) ماده (68) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن 1389/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي 1389/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >17117016937363534321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-