موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >69686737363534321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح تأمين‌ اعتبار و كنترل‌ و انسداد مرزهاي‌ شرقي‌ كشور 1379/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ عمومي‌ همكاري‌هاي‌ اقتصادي‌، بازرگاني‌، سرمايه‌گذاري‌، فني‌، علمي‌، فرهنگي‌، ورزشي‌ و جوانان‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ پادشاهي‌ عربستان‌ سعودي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (33) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1377/2/27 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (29) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1377/2/27 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل‌ ستاد سال‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ ابن ‌ابي‌طالب (عليه‌السلام) 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ كرواسي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ موافقتنامه‌ شركت‌ اسلامي‌ توسعه‌ بخش‌ خصوصي‌ وابسته‌ به‌ بانك‌ توسعه‌ اسلامي 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ همكاري‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ تركمنستان‌ در مورد احداث‌ و بهره‌برداري‌ از سد مخزني‌ دوستي‌‌ 1379/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح بيمه‌ اجتماعي‌ رانندگان‌ حمل‌ و نقل‌ بار و مسافر بين‌شهري‌ 1379/02/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ استفاده‌ بعضي‌ از دستگاه‌ها از نماينده‌ حقوقي‌ در مراجع‌ قضايي‌ و معافيت‌ بنياد شهيد انقلاب‌ اسلامي‌ و كميته‌ امداد امام‌ خميني‌ (ره‌) از پرداخت‌ هزينه دادرسي مصوب 1374/3/7 1379/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه جبران‌ خسارات‌ و پيشگيري‌ عوارض‌ ناشي‌ از خشكسالي 1379/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح‌ قانون‌ ايمني‌ راه‌ها و راه‌آهن‌ 1379/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق‌ سه تبصره‌ به‌ بند (12) ماده‌ (4) قانون‌ نيروي‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مصوب‌ 1369 1379/02/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح‌ قانون‌ مطبوعات‌‌ 1379/02/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ دوجانبه‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ ليتواني 1379/01/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه‌ تأسيس‌ بانك‌هاي‌ غيردولتي‌ 1379/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه آيين‌دادرسي‌ دادگاه‌هاي‌ عمومي‌ و انقلاب (در امور مدني) 1379/01/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (26) قانون‌ نوسازي‌ و عمران‌ شهري‌ 1379/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ تشويق‌ و حمايت‌ متقابل‌ از سرمايه‌گذاري‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ بوسني‌ و هرزه‌گوين 1379/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ تشويق‌ و حمايت‌ متقابل‌ از سرمايه‌گذاري‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ لبنان 1379/01/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ 1379/01/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه‌ سال‌ 1379 كل‌ كشور 1378/12/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به قانون مجازات اسلامي 1378/12/15 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح وظايف‌ و اختيارات‌ رئيس‌ قوه‌ قضائيه 1378/12/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح معافيت‌ كارگاه‌ها و مشاغل‌ داراي‌ پنج نفر كارگر و كمتر، از شمول‌ قانون‌ كار، تا پايان‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق‌ پنج‌ تبصره‌ به‌ قانون‌ نحوه‌ اجراي‌ اصول (85) و (138) قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ در رابطه‌ با مسئوليت‌هاي‌ رئيس‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ به‌ پروتكل‌ 1978 ميلادي‌ (1357 هجري‌ شمسي‌) مربوط‌ به‌ كنوانسيون‌ بين‌المللي‌ ايمني‌ جان‌ اشخاص‌ در دريا مصوب‌ 1974 ميلادي‌ برابر 1353 هجري شمسي 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ و جلوگيري‌ از فرار مالي‌ درمورد ماليات‌هاي‌ بر درآمد و سرمايه‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ گرجستان 1378/12/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مربوط‌ به‌ واگذاري‌ منافع‌ و تخليه‌ اماكن‌، غرف‌ و دكه‌هاي‌ واقع‌ در مراكز اقامتي‌ و مراكز سياحتي‌ و تفريحي‌ تحت‌ نظارت‌ و سرپرستي‌ بنياد مستضعفان‌ و جانبازان‌ و بنياد شهيد انقلاب اسلامي، سازمان ايرانگردي و جهانگردي و نيروهاي مسلح 1378/12/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح‌ تبصره‌ (1) قانون‌ فروش‌ خانه‌هاي‌ سازماني‌ 1378/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح احتساب‌ قسمتي‌ از خدمت‌ اعضاء بسيج‌ نيروي‌ مقاومت‌ سپاه‌ پاسداران‌ انقلاب‌ اسلامي‌ به‌ عنوان‌ خدمت‌ دوره‌ ضرورت‌ 1378/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ بين‌المللي‌ جاده‌اي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ روسيه‌ سفيد 1378/12/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ لايحه‌ قانوني‌ اصلاح‌ ماده‌ (5) قانون‌ تأمين‌ اجتماعي‌ 1378/11/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه‌ راجع‌ به‌ شمول‌ تبصره‌ (17) قانون‌ چگونگي‌ محاسبه‌ و وصول‌ حقوق‌ گمركي‌، سود بازرگاني‌ و ماليات‌ انواع‌ خودرو، ماشين‌آلات‌ راهسازي‌ وارداتي‌ و ساخت‌ داخل‌ و قطعات آنها به خودروهاي اهدايي به جمعيت هلال احمر جمهوري ايران 1378/11/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح‌ قانون‌ تحويل‌ خودرو به‌ جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ و جنگ‌ تحميلي‌ مصوب‌ 1376/6/23 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي 1378/11/17 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح‌ قانون‌ بودجه‌ سال‌ 1378 كل‌ كشور 1378/11/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح‌ ماده‌ (4) قانون‌ الحاق‌ چند ماده‌ به‌ قانون‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1365/5/9 و الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (20) قانون‌ انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 1378/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفسير بند (2) قانون‌ اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1378/10/13 1378/10/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح‌ تبصره‌ الحاقي‌ به‌ ماده‌ (19) قانون‌ مجازات‌ اسلامي‌ درخصوص‌ تعيين‌ نقاط‌ اقامت‌ اجباري‌ محكومين‌ 1378/10/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعميم‌ قوانين‌ مربوط‌ به‌ همسران‌ و فرزندان‌ آزادگان‌‌ 1378/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح‌ موادي‌ از قانون‌ انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1378 1378/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق‌ چند ماده‌ به‌ قانون‌ نظارت‌ شوراي‌ نگهبان‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ مصوب‌ 1365/5/9 و الحاق‌ يك‌ تبصره‌ به‌ ماده‌ (20) قانون‌ انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378/9/7 1378/10/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ تسويه‌ حساب‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ عربي‌ سوريه‌ 1378/10/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه هيئت‌ امناي‌ صرفه‌جويي‌ ارزي‌ در معالجه‌ بيماران‌‌ 1378/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح انتخابات‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ 1378/09/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه ضوابط‌ پرداخت‌ كمك‌ و يا اعانه‌ به‌ افراد و مؤسسات‌ غيردولتي‌ موضوع‌ ماده‌ (71) قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور 1378/08/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه راجع‌ به‌ تعطيل‌ روز ملي‌شدن‌ صنعت‌ نفت 1378/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تمديد مدت‌ مواد اصلاحي‌ (147) و (148) قانون‌ ثبت‌ اسناد و املاك‌ كشور 1378/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح‌ جدول‌ حوزه‌هاي‌ انتخابيه‌ مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ و تعداد نمايندگان‌ آنها 1378/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح صلاحيت‌ دادگستري‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ براي‌ رسيدگي‌ به‌ دعاوي‌ مدني‌ عليه‌ دولت‌هاي‌ خارجي 1378/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >69686737363534321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-