شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح حمايت از مالكيت صنعتي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1400/01/30 طرح  
1400/09/21 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1400/11/16 نامه استمهال  
1400/11/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصول 15 - 85 - 173 - 3 - 52
1401/05/26 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/06/09 نامه استمهال  
1401/06/19 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 34
1401/08/08 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/08/16 نامه استمهال  
1401/08/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله سه اصل 34
1401/11/02 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1401/11/12 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله چهار اصل 34
1402/02/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1402/02/12 جدول تطبيقي  
1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله پنج اصل 34
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-