نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >272271270111110109108321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
طرح حمايت از حقوق و مسئوليت‌هاي زنان در عرصه‌هاي داخلي و بين‌المللي 1385/11/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح جداول شماره (4) و (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و بودجه سال 1385 كل كشور به منظور تأمين كسري اعتبار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كشور 1385/11/21 بدون اعلام نظر مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1385/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه ماده (108) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تنفيذي در ماده (20) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران 1385/11/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب 1385/11/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح استفساريه جزء (3) بند (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (2) الحاقي ماده (76) قانون اصلاح مواد (72) و (77) و تبصره ماده (76) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده (76) مصوب 1371 1385/10/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح بند (4) ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378 و الحاق يك بند به آن 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اساسنامه شركت مادرتخصصي قطار شهري كشور 1385/10/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
طرح ساماندهي مد و لباس 1385/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون بين‌المللي مسئوليت مدني ناشي از خسارت آلودگي نفتي (1969) و پروتكل 1992 جهت اصلاح كنوانسيون تأسيس يك صندوق بين‌المللي براي جبران خسارت آلودگي نفتي (1971) مصوب 1380/11/24 1385/10/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح بازگشت ساعت كار بانك‌ها به وضع سابق 1385/10/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح بند (2) ماده (27) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي و بند (2) ماده (36) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران 1385/10/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
طرح الزام دولت به تجديد نظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي 1385/10/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد) مصوبه مجلس شوراي اسلامي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (1-32-4) و (2-23-4) آيين‌نامه عملياتي و شرايط عمومي تعرفه‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1375/6/10 وزير نيرو 1385/10/07 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن قيد 24-24 دستورالعمل ساماندهي و يكنواخت‌سازي يگان‌هاي انتظامي خراسان 1385/10/07 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه هفتصد و هشتادمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 1371/9/7 در مورد تعيين نرخ جريمه تأخير تأديه 1385/10/07 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت (سهامي خاص) 1385/09/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاحيه اساسنامه سازمان ملي زمين و مسكن 1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاحيه اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران 1385/09/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
تعداد كل رديف : 5430   
v  >272271270111110109108321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-