عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >59585754535251321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 51 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1377/03/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند (ب) دستورالعمل شماره 34/3/1/3900 مورخ 1369/2/17 و دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 و‌زير كشور 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 249 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى مصوب 1355/4/6 وزارت دادگسترى 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 811/18886/65678 مورخ 1370/12/13 شهردار تهران 1376/06/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1/7813 مورخ 1374/5/1 معاون اجرايى قوه قضائيه 1376/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 61/1616 مورخ 1370/10/14 و دستورالعمل شماره 1581 مورخ 1371/2/5 بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران 1376/05/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 100/312/22 - 1373/2/3 معاون آموزشي وزارت آموزش وپرورش و بند 1 ماده 28 آيين‌نامه اجرايي آموزش و پرورش همگاني مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) دستورالعمل شماره 14189 مورخ 1373/10/3 و بند 5 دستورالعمل شماره 1981 مورخ 1375/2/23 سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 15/22 مورخ 1374/1/8 وزير دادگسترى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه مورخ 1366/12/5 شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مندرج درصفحه 5 راهنماي آموزش دوره دستياري گروه جراحي ترميمي 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 14437-30/4 مورخ 1371/12/19 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1376/04/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آيين‏نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/9/30 هيئت وزيران 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه 182 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى مورخ 1370/4/6 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران اسناد رسمى مصوب 1373/9/24 رئيس قوه قضائيه 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1051 مورخ 1374/4/5 بانك مركزى جمهوري اسلامي ايران 1376/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 1 و ماده 8 و 11 آيين‌نامه حمل و نقل وسايل درون شهري تحت نظارت سازمان اتوبوسراني بوشهر وحومه 1376/04/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى 1376/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 23352/57 مورخ 1366/6/17 شهردارى تبريز 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (د) مصوبه شماره 111/م‌خ/34 مورخ 1373/12/14 شوراى اقتصاد 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل بيست و سومين دوره آزمون دستياري مصوب چهل و سومين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى شماره 1/3/6543 مورخ 1374/9/25 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1162  
v  >59585754535251321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-