عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >54535251504948321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 4/2175 مورخ 1365/6/10 استاندارى يزد 1367/12/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اخذ پذيره به عنوان عوارض شهري 1367/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‏هاى 1 و 3 ماده 20 و ماده 30 آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1367/10/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‏نامه اجرايى طبقه‏بندى مشاغل، موضوع لايحه شماره 42/3034 مورخ 1364/10/24 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 1367/10/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‏نامه تأسيس و نظارت بر دفاتر مسافرتى و جهانگردي مصوب 1362/9/26 هيئت وزيران 1367/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 77 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي 1366/12/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن لغو يك‌طرفه قرارداد اجاره خانه سازمانى از طرف نخست‏وزير (موضوع دستورالعمل‏هاى شماره 13516 مورخ 1362/2/18 و 76358 مورخ 1363/11/10) 1366/12/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي مصوب مورخ 1362/1/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1366/04/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 6 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى 1366/04/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نظريه شماره 1371 مورخ 21/ 4/ 1363 شوراى نگهبان 1366/03/10 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1 و 2 آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى موضوع اجراى قانون احداث ترمينال‌هاى مسافربرى مصوب 1359/2/9 شوراى انقلاب اسلامى (مصوب 1359/2/16 شهردارى تهران) 1365/11/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 آيين‏نامه اجرايى لايحه قانونى راجع به حق‏التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن، مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب 1365/08/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 بخشنامه الزام به ثبت ازدو‌اج غيررسمي قبل از ثبت و‌اقعه طلاق به شماره 43/1658 مورخ 1361/2/27 سازمان ثبت احوال كشور 1365/08/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل ماده 10 آيين‏نامه اجرايى ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه (مصوب 1358/2/17 شوراى انقلاب اسلامى) 1365/08/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بررسى تمام مواد آيين‏نامه اجرايى تبصره ذيل ماده دوم لايحه قانونى 1365/08/20 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن قانون احداث ترمينال‌هاى مسافربرى مصوب 1359/2/9 شوراى انقلاب اسلامى و آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى مصوب 1359/2/16 شهردارى تهران و ماده 1 آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاي تعاونى مسافربرى مصوب 1359/4/12 و‌زارت كشور 1365/03/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 81870 مورخ 1362/10/11 هيئت وزيران 1364/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق ماده 8 آيين‏نامه پرداخت حقوق مديران مصوب 1359/4/14 و‌زراي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و و‌زير و مشاو‌ر رئيس سازمان برنامه و بودجه 1364/01/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358/4/10 شوراي انقلاب 1363/12/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى مصوب 1361/3/30 هيئت وزيران 1362/08/18 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1065  
v  >54535251504948321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-