عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >56555453525150321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 52 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367/4/15 هيئت وزيران 1370/02/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن متولي موقوفه مرحوم ميرصائم عامري درمورد اجاره و فروش موقوفه با عدم موافقت متولي و برخلاف وقف‌نامه 1369/10/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 1362/5/11 سازمان بهزيستى كشور و آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 با استناد به مصوبه مورخ 1365/5/21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1369/10/04 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن موادي از آيين‏نامه اجرايى قانون واگذارى زمين‌هاى داير و باير مصوب 1365/11/29 هيئت وزيران 1369/08/30 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 900/589 مورخ 1368/2/12 وزارت آموزش و پرورش 1369/08/17 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده 8 اساسنامه شركت سهامي مرغ‌داران مركز، مصوب سازمان مركزي تعاون روستايي 1369/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 آيين‏نامه شماره 123 مصوب 1361/7/29 سازمان تأمين اجتماعى 1369/08/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 37552 مورخ 1366/12/5 اداره كل زمين شهرى استان اصفهان 1369/08/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26915/و مورخ 1368/10/12 مدير عامل‌ سازمان زمين شهري 1369/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 496 مورخ 1368/12/27 معاون قضايي قوه قضائيه 1369/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 1/113 مورخ 1365/12/20 وزارت آموزش و پرورش 1369/08/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى در مورد كيفيت فنى و شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر شماره 3/33/9867 مورخ 1368/5/4 معاو‌نت هماهنگي امور عمراني و‌زارت كشور 1369/07/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شزع بودن بند 3 بخشنامه شماره 710/47 مورخ 1368/4/6 وزارت آموزش و پرورش 1369/07/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى مصوب 1365/5/26 هيئت وزيران 1369/07/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فعاليت كميسيون ماده 100 قانون شهردارى 1369/02/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2/1643 مصوب 1354/3/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1369/02/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره 1 ماده 10 و تبصره 1 از ماده 19 آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1369/02/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن پاره‌اي از مواد آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن 1369/02/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5759/1/3/31 مورخ 1367/3/14 استانداري اصفهان 1369/02/19 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه شماره 160/1398 مورخ 1361/8/9 قائم‌مقام انجمن شهر (شهرداري تهران) 1368/10/13 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1108  
v  >56555453525150321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-