عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >92919048474645321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه كميسيون ماده 5 مورخ 1387/08/05 اداره مسكن و شهرسازي كرمانشاه 1391/08/11 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده يك آيين‌نامه اصلاحي آيين نامه اجرايي قانون تعيين اراضي اختلافي موضوع اجرايي ماده56 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده24 تعرفه عوارض محلي شهر تبريز در سال 1388 مصوب شوراي اسلامي شهر تبريز 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 22/7958مورخ 1384/08/16 وزارت علوم تحقيقات و فناوري 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 112907/ت38339هـ مورخ1386/07/16 هيئت وزيران 1391/08/07 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 157 مورخ 1380/09/03 و مصوبه 1381/09/04 و مصوبه شماره يك مورخ 1383/11/13 شوراي اسلامي شهر اهواز 1391/07/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه مورخ 1389/01/30شوراي تامين شهرستان شيراز 1391/07/23 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 13 (تبصره 1 و2) و 14 بخشنامه تعرفه حق بيمه و نحوه تقسيط و تخفيف در حق بيمه شخص ثالث 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن هيئت عمومي شوراي عالي مالياتي به شماره 30/4/6544 مورخ 1378/06/13و بخشنامه معاون درآمد سازمان امور مالياتي كشور به شماره 18871 مورخ 1384/10/26 1391/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‌نامه مربوط به بستر و حريم رودخانه انهار،مسيلها،مردابها بركه هاي طبيعي و شبكه هاي آبرساني 1391/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >92919048474645321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-