عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >92919047464544321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شورايعالي انقلاب فرهنگي در خصوص گزينش اخلاقي دانشجو 1391/10/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7صورتجلسه كمسيون ماده پنج قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري استان گيلان 1391/10/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1386/06/28كمسيون ماده 5طرح تفضيلي شهر زنجان 1391/10/12 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستور العمل شماره 58085مورخ 1391/01/26 رئيس دبيرخانه كمسيون ماده پنج معاونت شهرسازي ومعماري شهرداري تهران 1391/10/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن شوراي هماهنگي منطقه آزاد تجاري صنعتي ويژه اقتصادي رياست جمهوري 1391/09/12 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 17 صورتجلسه كمسيون ماده 5 شوراي عالي و شهرسازي استان اصفهان مورخ 1390/11/09 1391/09/08 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1386/05/18 نمايندگان وزارتخانه هاي كشور 1391/08/17 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره442 مورخ1386/08/28 كمسيونماده پنج شهر تهران 1391/08/17 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 27384/9945/7 مورخ 1389/09/27 اداره عمليات ارزي بانك ملي ايران 1391/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند شماره200/7194 مورخ 1391/01/21 شركت ملي پخش و فرآوردهاي نفتي 1391/08/11 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >92919047464544321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-