عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >92919046454443321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 179 شهرداري قزوين 1391/12/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2-66-4 آيين‌نامه تكميلي تعرفه هاي برق 1391/12/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 205830/ت41788 ه مورخ 1388/10/20 هيئت وزيران 1391/12/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف ، ب و ج) ماده 2 آيين‌نامه اجرايي تبصره يك ماده 17 قانون اصلاحي ايمني راهها و راه آهن مصوب 1379 1391/12/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1379/12/06سازمان ميراث فرهنگي كشور در خصوص تعيين حريم مجموعه فرهنگي -تاريخي رامسر 1391/11/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره فهرست كالاهاي توليد شده نهايي مندرج در تصويب‌نامه شماره 65337/ت32258هـ مورخ 1383/11/25 1391/11/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه كميسيون طرح تفضيلي شهر نجف آبادمورخ 1389/07/25 1391/11/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند23 صورتجلسه مورخ 1389/06/14 كميسيون ماده5 قانون تاسيس شوراي عالي و شهرسازي ومعماري ايران 1391/11/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 183/9 مورخ 1387/12/4 گروه اجرايي كميته فرعي مابه‌التفاوت نرخ ارز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1391/11/28 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 4 آيين‌نامه 63 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب سال 1383 1391/11/04 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >92919046454443321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-