عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >114113112111110109108321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/02/02لايحه تسري مفاد برخي از قوانين و مقررات مربوط به بانكها به صندوق تعاون
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/02/02لايحه تسري امتيازات خاص بانكها به موسسات اعتباري غير بانكي مجاز
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26طرح استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26طرح اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه الحاق يك تبصره به ماده (65) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26طرح الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه اصلاح ماده (2) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/19طرح هيئت منصفه
تعداد كل رديف : 1136    
v  >114113112111110109108321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-