عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >116115114113112111110321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به سيزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/06/04طرح حمايت از كودكان و نوجوانان
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28لايحه الحاق سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28لايحه استفساريه ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28طرح الحاق يك تبصره به ماده (948) قانون مدني مصوب 1307
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28طرح الحاق دو تبصره به ماده (1) و چهار تبصره به ماده (6) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي مصوب 1365
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28لايحه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور افغانستان
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/14طرح اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/14لايحه منع فروش و واگذاري اراضي فاقد كاربري مسكوني براي امر مسكن به شركتهاي تعاوني مسكن و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/14لايحه اصلاح تبصره‌هاي (1) و (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/14طرح تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب كشور
تعداد كل رديف : 1154    
v  >116115114113112111110321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-