عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >116115114113112111110321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26طرح استفساريه تبصره (2) ماده (2) قانون تشكيل وزارت جهاد كشاورزي
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26طرح اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه اصلاح پاره‌اي از مواد قانون الزام شركتها و مؤسسات ترابري جاده‌اي به استفاده از صورت وضعيت مسافري و بارنامه مصوب 1368
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه الحاق يك تبصره به ماده (65) قانون ارتش جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه كانون كارشناسان رسمي دادگستري
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26طرح الحاق يك ماده به قانون ديوان محاسبات كشور مصوب 1361
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/26لايحه اصلاح ماده (2) قانون پرداخت پاداش پايان خدمت و بخشي از هزينه‌هاي ضروري به كاركنان دولت
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/01/19طرح هيئت منصفه
گزارش مربوط به جلسه بررسي كارشناسي و اقتصادي حقوقي بودجه سال 13811380/12/15لايحه بودجه سال 1381 كل كشور
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13801380/11/15طرح اصلاح ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
تعداد كل رديف : 1154    
v  >116115114113112111110321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( فروردين ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-