عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >115114113112111110109321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به چهاردهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/06/11طرح نحوه نظارت مجلس شوراي اسلامي بر انعقاد قراردادها در دستگاههاي اجرايي
گزارش مربوط به چهاردهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/06/11طرح اصلاح موادي از قانون مدني
گزارش مربوط به چهاردهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/06/11طرح نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
گزارش مربوط به سيزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/06/04طرح اصلاح قانون پيشگيري از عوارض ناشي از خشكسالي و جبران خسارات مصوب 1380
گزارش مربوط به سيزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/06/04طرح حمايت از كودكان و نوجوانان
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28لايحه الحاق سازمان دانش آموزي جمهوري اسلامي ايران به فهرست قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 1373
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28لايحه استفساريه ماده (51) قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب 1370
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28طرح الحاق يك تبصره به ماده (948) قانون مدني مصوب 1307
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28طرح الحاق دو تبصره به ماده (1) و چهار تبصره به ماده (6) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي مصوب 1365
گزارش مربوط به دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/28لايحه مشاركت جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور افغانستان
تعداد كل رديف : 1148    
v  >115114113112111110109321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( اسفند ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-