عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >114113112111110109108321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/14لايحه اصلاح تبصره‌هاي (1) و (21) قانون بودجه سال 1381 كل كشور
گزارش مربوط به يازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/14طرح تشويق سرمايه گذاري در طرحهاي آب كشور
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/08طرح ساماندهي بهداشت و درمان بر اساس اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/08لايحه اصلاح مواد (2) و (4) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و تشكيل شوراي عالي انرژي كشور
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/08لايحه اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/08طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/08طرح استفساريه ماده (103) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و بند (ح) ماده (71) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/05/08طرح هيئت منصفه
گزارش مربوط به نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13901381/03/27طرح حمايت از كودكان و نوجوانان
گزارش مربوط به نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13901381/03/27طرح اصلاح لايحه قانوني راجع به تشكيل شوراي عالي آموزش و پرورش
تعداد كل رديف : 1136    
v  >114113112111110109108321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1397 نسخه 1-2-1 )
-