موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >17117016966656463321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه اصلاح ماده (2) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي، مصوب1381 1383/01/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح هيئت منصفه 1383/01/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح يكسان‌سازي تشريفات ورود و خروج كالا و خدمات از كشور 1382/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران 1382/12/28 بدون اعلام نظر شورا
طرح نظام صنفي كشور 1382/12/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور 1382/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1383 كل كشور 1382/12/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه الحاق شش تبصره به ماده (1) قانون اصلاح ماده (60) و جدول شماره (2) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و قانون بودجه سال 1382 كل كشور 1382/12/20 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح برگزاري مناقصات 1382/12/04 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه استفساريه ماده (11) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1379 1382/12/02 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و پروتكل اصلاحي آن بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مالزي 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون روتردام در مورد آيين اعلام رضايت قبلي براي مواد شيميايي و آفت‌كش‌هاي خطرناك خاص در تجارت بين‌المللي 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات بر درآمد و سرمايه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سودان 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري، دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
لايحه موافقتنامه مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت انتقالي اسلامي افغانستان و دولت جمهوري تاجيكستان 1382/11/18 بدون اعلام نظر شورا
تعداد كل رديف : 3409  
v  >17117016966656463321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-