نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5485475467654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 82 آيين دادرسي كار مصوب 1391/11/07 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند (پ) ماده 10 تصويب‌نامه شماره 1051/ت53805هـ مورخ 1396/05/01 هيئت وزيران 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن ضوابط طرح بازنگري طرح تفصيلي شهر اصفهان مصوب 1397/04/03 كميسيون ماده 5 شهر اصفهان 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 53- 1387/09/10 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 43 و تبصره آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 29563/د - 1395/7/17 بنياد مسكن انقلاب اسلامي 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن شقوق 19-2 و 19-4 از بخشنامه شماره 758140/98- 1398/12/27 سازمان برنامه و بودجه كشور 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 900/98/93770- 1398/7/15 سازمان بهزيستي كشور 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 صورتجلسه مورخ 1399/1/31 دومين جلسه شوراي تامين شهرستان اصلاندوز 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 دستورالعمل نحوه برخورد با تخلفات ساختماني در روستاها و اراضي خارج از حريم شهرها به شماره 112096- 1394/08/25 وزير كشور 1401/03/09 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
تعداد كل رديف : 5471   
v  >5485475467654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-