نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5645635627654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
ادعاي خلاف شرع بودن كل بخشنامه شماره 200/99/16-1399/1/31 سازمان امور مالياتي كشور 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 167979- 1395/9/14، 245305- 1395/12/18، 60586- 1396/6/14، 184296- 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11 مصوبه شماره 60/45413- 1398/2/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 167979- 1395/9/14، 245305- 1395/12/18، 60586- 1396/6/14، 184296- 1396/8/27 شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن كل بخشنامه شماره 200/99/16- 1399/1/31 سازمان امور مالياتي كشور 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‌نامه ضوابط و نحوه اعمال ماده 40 قانون تأمين اجتماعي 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن تسري بخشنامه شماره 60/229441- 1392/10/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت 1402/02/23 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده‌ها 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي سيستان و بلوچستان 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد) اساسنامه دولت
اصلاح اساسنامه شركت شهرك‌هاي كشاورزي 1402/02/20 نظر شوراي نگهبان (ابهام) اساسنامه دولت
تعداد كل رديف : 5631   
v  >5645635627654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-