نوع نظر شورا
v
موضوع
v
عنوان
دوره
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه ارسالي
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >5525515508765321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
گروه
ادعاي خلاف شرع بودن بند 20 بخشنامه شماره 370/73/163039/94/204936- 1394/10/29 گمرك جمهوري اسلامي ايران 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 71/1/64006- 1399/7/3 استانداري كرمانشاه 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (ساير) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 94/5940/هـ- 1394/9/10 سازمان ملي زمين و مسكن 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 9 ماده 5، بند 10 ماده 12 و رديف (ت) از بند 3 ماده 13 دستورالعمل ماده 5 آيين‌نامه قانون پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي موضوع تصويب‌نامه شماره 66612/ت55686هـ- 1398/5/30 هيئت وزيران 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن كل دستورالعمل شماره 733/6215 مورخ 1383/10/26 مدير عامل سازمان مركزي تعاون روستايي ايران 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير رديف 2 مصوبه شماره 7- 1399/4/7 كارگروه تنظيم بازار و كميسيون هماهنگي امور تعزيرات استان قم 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن قسمتي از بند 5 صورتجلسه هيئت امناء دانشگاه علوم پزشكي و خدمات يهداشتي درماني اردبيل مورخ 1393/2/21 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1639184- 1397/12/28 گمرك جمهوري اسلامي ايران 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن كل تعرفه شماره 2-24 دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر كرمان 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (عدم مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 63793/ت 55633هـ - 1397/05/16 هيئت وزيران 1401/04/15 نظر شورای نگهبان (مغايرت با موازين شرع) استعلام ديوان عدالت اداري
تعداد كل رديف : 5512   
v  >5525515508765321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-