عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >46454442414039321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 14437-4/30 مورخ 19/ 12/ 1371 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1376/04/24 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 آيين‏نامه كيفيت تحقيق در شعب تحقيق سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 30 /9/ 1365 هيئت وزيران) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 36 صورتجلسه 182 كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران اسناد رسمى (مصوب 24/ 9/ 1373 رئيس قوه قضائيه) 1376/04/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1051/ 60 مورخ 5/ 4/ 1374 بانك مركزى 1376/04/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 1 و مواد 8 و 11 آيين‏نامه حمل و نقل وسايل درون شهرى سازمان اتوبوسرانى بوشهر 1376/04/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 25 قانون ديوان عدالت ادارى 1376/03/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 بخشنامه شماره 57/ 23352 مورخ 17 /6/ 1366 شهردارى تبريز 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د مصوبه شماره 111/م خ/34 مورخ 1373/12/14 شوراى اقتصاد 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 6543/3/آ مورخ 25 /9/ 1374 (مصوب چهل و سومين جلسه شوراى پزشكى و تخصصى) 1375/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 نظريه شماره 30/5/3941 مورخ 1368/4/30 مدير كل دفتر فنى مالياتى وزارت امور اقتصاد و دارايى 1375/03/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 از بخش دوم دستورالعمل مورد شكايت شركت تعاونى مسكن جهاد سازندگى استان مازندران 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى شماره 3442/ 4/ 30 مورخ 6/ 2 /1369 هيئت عمومى شورايعالى مالياتى 1375/03/26 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 41 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1885/ 6 ـ 18/ 2/ 69 معاون امور درمان وزارت بهداشت 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 421/م مورخ 1373/2/21 وزارت امور اقتصادى 1375/03/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 دستورالعمل شماره 84353ـ1208 مورخ 26/ 1 /1372 معاون راهنمايى و رانندگى و امور حمل و نقل و نيروى انتظامى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 844/ 111 مورخ 21/ 5/ 1369 هيئت مديره شركت مخابرات ايران 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 1/161 مورخ 1372/4/4 وزير مسكن و شهرسازى و شهرسازى 1375/03/06 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دريافت وجه فقط به موجب دستورالعمل و آيين‏نامه بدون وجود قانون از مرجع صلاحيت‏دار 1374/10/13 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >46454442414039321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-