عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >46454441403938321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه مصوب 1374/2/3هيئت وزيران 1378/05/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 34/182 مورخ 1375/3/26 شوراى اقتصاد 1378/01/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه اجرايى ماده 50 قانون تأمين اجتماعى 1377/12/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن عملكرد وزارت كشور در اجراى لايحه قانون مالكيت و بهره بردارى از اراضى واقع در آبخور سد دز و الغاى قراردادهاى كشت و صنعت 1377/10/29 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 4 اصلاحى آيين‏نامه بيمه و بازنشستگى سردفتران و دفترياران (مصوب 1376 رئيس قوه قضائيه) 1377/08/20 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ذيل بند 7 دستورالعمل شماره 2280/د مورخ 5/ 7/ 1365 دبير كل سازمان امور ادارى و استخدامى 1377/08/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند د بخشنامه شماره 111/م ح/34 مورخ 14/ 12/ 1373 شوراى اقتصاد 1377/06/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 8040/ 3003 مورخ 19/ 6 /1375 اداره كل بيمه 1377/05/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا 1377/05/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن در مورد بندهاى (د) و (و) الحاقى به ماده 69 آيين‏نامه اجرايى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا (مصوب 1355 وزارت دادگسترى) 1377/03/03 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن 51 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه 1377/03/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 بند ب دستورالعمل شماره 3900/1/3/34 مورخ 1369/2/17 با شرع انور و اظهارنظر در مورد دستورالعمل شماره 38705 مورخ 1370/12/4 وزير كشور 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 249 آيين‏نامه اجراى مفاد اسناد رسمى لازم‏الاجرا و طرز رسيدگى به شكايت از عمليات اجرايى مصوب 1355/4/6 وزارت دادگسترى 1377/02/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 65678/ 8889/ 811 مورخ 13/ 12/ 1370 شهردار تهران 1376/06/01 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7813/1 مورخ 10/ 5/ 1374 معاون اجرايى قوه قضائيه 1376/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1616/61 مورخ 14/ 10/ 1370 و دستورالعمل شماره 1581 مورخ 5/ 2/ 1371 بانك مركزى جمهورى اسلامى 1376/05/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 ماده28 آيين‏نامه اجرايى آموزش و پرورش همگانى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند الف دستورالعمل شماره 14189 مورخ 3/ 10/ 1373 سازمان حمايت از مصرف‏كنندگان 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 15/22 مورخ 1374/1/8 وزير دادگسترى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه مورخ 5/ 12/ 1366 شوراى آموزش پزشكى و تخصصى 1376/05/19 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >46454441403938321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-