عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >46454443424140321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 20 دستورالعمل اجرايى مدارس نمونه مردمى معاون ادارى و مالى وزارت آموزش و پرورش 1374/10/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دريافت وجه موضوع بند 3 بخش دوم و بند 5 بخش سوم دستورالعمل آماده‏سازى اراضى متعلق به نهادها، ارگانها، تعاونيها و اشخاص حقيقى و حقوقى در كليه شهرها و شهركهاى كشور 1374/10/13 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 14310 مورخ 30/ 10 /1371 معاون درمان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى 1374/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه‌هاى شماره 1445943/ت/805 مورخ 12/ 11/ 1367 1374/07/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 20 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران) 1374/07/18 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/07/18 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 بخشنامه شماره 44/9190 مورخ 1369/11/20 معاون امور مسكن وزارت مسكن و شهرسازى 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‏هاى 1 و 2 ماده 19 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 و تبصره 1 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/03/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 1 آيين‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايى و اطلاق ماده 7 آيين‏نامه نحوه و ترتيب وصول پذيره و اهدايى (مصوب 10/ 2/ 1365 هيئت وزيران) 1374/02/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 115 آيين‏نامه اجرايى قانون خدمت وظيفه عمومى 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه مورخ 4 /3/ 1371 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/03/29 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده (3) قانون مالياتها نسبت به موقوفات خاص و خارج بودن شورايعالى مالياتى 1373/07/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 6/ 8/ 1371 و بند 9 مصوبه 16551/و مورخ 19/ 8 /1371 شورايعالى ادارى 1373/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف 1373/03/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده 1 و ماده 12 آيين‏نامه اجرايى قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب 20/ 10/ 1371 وزارت جهاد سازندگى 1373/01/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 مورخ 30/ 11/ 1367 سرپرست سازمان حج و اوقاف و امورخيريه 1372/10/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 71/2134/27 مورخ 1371/05/25 معاونت معدنى و اكتشافى وزارت معادن و فلزات 1372/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 914  
v  >46454443424140321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-