موضوع
v
عنوان
دوره دولت
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه اساسنامه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >26252413121110321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد مواد اوليه و سوخت هسته‌اي ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت نيروگاههاي اتمي 1390/07/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه شركت سهامي آب منطقه‌اي البرز 1390/04/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه مركز توسعه تجارت الكترونيكي 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون 1389/12/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان 1389/11/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاحيه اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور (مادرتخصصي) 1389/11/03 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي ساخت و توسعه زيربناهاي حمل و نقل كشور 1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1389/08/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه برخي از شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي 1389/08/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها 1389/05/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه شركت‌هاي آب منطقه‌اي 1389/04/30 نظر شوراي نگهبان (ابهام)
اصلاح اساسنامه بانك توسعه تعاون 1389/04/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي 1389/02/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي اروند (آبادان - خرمشهر) 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي انزلي 1388/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري _ صنعتي ارسباران (جلفا) 1388/12/22 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي 1388/12/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 517  
v  >26252413121110321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-