عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >25242322212019321< صفحه 22 از 25 (1241 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان د رسال 13871387/02/29لايحه الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
گزارش مربوط به پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/24لايحه توسعه و حمايت از صنايع دريايي
لايحه تغيير نام سازمان بنادر و كشتيراني به سازمان بنادر و دريانوردي
لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و سومين كنگره اتحاديه جهاني پست (UPU) منعقد شده در بخارست سال 2004 ميلادي
لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
لايحه تسري قانون نحوه بازنشستگي‌ جانبازان‌ انقلاب‌ اسلامي‌ ايران‌ و جنگ‌ تحميلي‌ و معلولين‌ عادي‌ و شاغلين‌ مشاغل‌ سخت‌ و زيان‌آور به بنياد شهيد و امور ايثارگران
لايحه الحاق يك ماده به قانون مجازات اسلامي در خصوص نحوه نظارت بر مجرمين سابقه‌دار
لايحه اعطاء تسهيلات بهسازي و بازسازي مسكن روستايي به روستاهايي كه به شهر تبديل مي‌گردند
لايحه اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي مصوب 1367/3/5
لايحه اصلاح سن فرزندان ذكور مشمولين صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري، لشكري و تأمين اجتماعي و ساير صندوق‌ها در برخورداري از خدمات درماني
طرح اصلاح ماده (14) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي مصوب 1383
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/17لايحه استفساريه بند (4) ماده (17) قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران مصوب 1367
طرح استفساريه اجراء تعرفه آموزشي در محاسبه آب و بيمارستان‌هاي آموزشي و درماني
گزارش مربوط به طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 13751387/02/15طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/10لايحه ماليات بر ارزش افزوده
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1387 بخش دوم1387/02/03طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/03لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377
طرح اصلاح لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب
طرح استفساريه ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
گزارش مربوط به چهل و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/12/14لايحه ماليات بر ارزش افزوده
گزارش مربوط به چهل ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/12/05طرح افزايش پوشش توانبخشي و حمايتي معلولان و زنان سرپرست خانوار توسط سازمان بهزيستي
گزارش مربوط به چهل و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/30طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي
گزارش مربوط به چهل و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/29لايحه بودجه سال 1387 كل كشور
گزارش مربوط به چهل و چهامين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/23طرح ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري
گزارش مربوط به چهل و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/21اساسنامه سازمان صنايع هوايي قدس
گزارش مربوط به طرح اصلاح بند(و) ماده(1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار براي ماهواره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران در سال 13861386/11/20طرح اصلاح بند (و) ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران و جداول مربوط و اختصاص معادل تا دويست و پنجاه ميليون (250.000.000) دلار براي ماهواره سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به چهل و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1386 بخش دوم1386/11/16طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375
گزارش مربوط به چهل و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/16طرح اصلاح اختيارات سازمان بسيج سازندگي نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
گزارش مربوط به چهل و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/09طرح استفساريه قانون اصلاح مواد (9) و (10) قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه‌ اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي
گزارش مربوط به چهلمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/02لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
لايحه اصلاح قانون تأمين اجتماعي و برخي قوانين مربوط به منظور تشويق كارفرمايان به تأديه ديون معوقه سنواتي بابت حق بيمه و بيمه بيكاري كاركنان
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/10/11لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
طرح اجازه ايجاد رديف مستقل به دولت براي مؤسسات آموزشي و پژوهشي مصوب شوراي گسترش آموزش عالي در بودجه سال 1386
گزارش مربوط به سي و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1386 بخش دوم1386/10/10لايحه موافقتنامه تجاري اكو (اكوتا)
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين‌المللي روغن و كنسرو زيتون
گزارش مربوط به سي و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/18لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
گزارش مربوط به سي و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/12لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
اصلاحيه اساسنامه شركت بهره‌برداري نيروگاه اتمي بوشهر
اساسنامه شركت نيروگاه‌هاي اتمي
(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1386بخش دوم1386/08/29لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به سي و دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/29لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به موافقتنامه بين‌المللي روغن و كنسرو زيتون
طرح الزام دولت به هزينه‌كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها
طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند
گزارش مربوط به سي و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/21لايحه مبارزه با پولشويي
v  >25242322212019321< صفحه 22 از 25 (1241 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-