عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >24232221201918321< صفحه 22 از 24 (1178 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 1386 بخش دوم1386/07/29لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/28لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/24لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/18لايحه مديريت خدمات كشوري
لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي برق منطقه‌اي خراسان
اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
(اساسنامه نمونه شركت‌هاي مستقل دولتي توليد نيروي برق)اساسنامه شركت‌هاي توليد نيروي برق بيستون، سهند، آبادان، سنندج، كرمان، شيروان، دماوند، خليج فارس، سبز بينالود و سبز منجيل
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/04لايحه مديريت خدمات كشوري
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/11/12لايحه تبديل ادارات كل امور آب استانها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان و تبديل شركتهاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را در بر مي‌گيرد به شركت آب منطقه‌اي استان ذي ربط
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا
گزارش مربوط به دهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/07/13طرح به كارگيري معلمين حق التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/06/02لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/22لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/21لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/20لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/19لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/17لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به دومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/16لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به اولين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13831383/02/15لايحه برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
لايحه تقسيم استان خراسان به سه استان
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/11/06لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت روماني
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اتريش
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي بحرين
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اسپانيا
گزارش مربوط به بيست و چهارمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/10/29لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
لايحه تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور
طرح جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
طرح تغيير حوزه انتخابيه داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي
طرح اصلاح قانون تعاوني نمودن توليد و يكپارچه شدن اراضي در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي
طرح استفساريه بند (ر) تبصره (5) قانون بودجه سال 1382 كل كشور
گزارش مربوط به بيستمين و سومين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/10/15لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح
گزارش مربوط به بيستمين و يكمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/09/17لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح
گزارش مربوط به بيستمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/09/10لايحه مجازات جرايم نيروهاي مسلح
گزارش مربوط به نوزدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/07/28لايحه تأسيس و نحوه اداره كتابخانه‌هاي عمومي كشور
گزارش مربوط به هجدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/07/21لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
گزارش مربوط به هفدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/07/14طرح جلوگيري از خرد شدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي
طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
گزارش مربوط به يازدهمين و دوازدهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13821382/04/30لايحه‌ تنظيم‌ بخشي‌ از مقررات‌ تسهيل‌ نوسازي‌ صنايع‌ كشور و اصلاح‌ مواد (11) و (113) قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادي‌، اجتماعي‌ و فرهنگي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌
گزارش مربوط به بيست و نهمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/30لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عربي سوريه
لايحه تشكيل سازمان صنايع هوا فضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (297) قانون مجازات اسلامي مصوب 1370
طرح استفساريه قانون اصلاح تبصره (2) ماده (70) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/23لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي
لايحه اصلاح سقف ارزي سال 1382 در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح ماده (6) قانون اصلاح قانون مطبوعات
v  >24232221201918321< صفحه 22 از 24 (1178 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-