عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321< صفحه 4 از 14 (1377 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش هزار و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/07/05ادعاي خلاف شرع بودن تعرفه‌هاي شماره 2210، 2207، 2206، 2136، 2135، 2119، 2112، 2109، 2104، 2108 و 2211 مصوب سال 1393 شوراي اسلامي شهر خارك
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه شماره 845 شوراي اسلامي شهر سيرجان
گزارش هزار و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/07/02ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه سال 1395 شوراي اسلامي شهر شهرضا
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك مصوبه ستاد تدبير و ساماندهي بازار غيرمتشكل پولي و سرمايه گذاري استان خراسان رضوي
ادعاي خلاف شرع بودن بند يك صورتجلسه هيئت نظارت مركز وكلا و كارشناسان قوه قضائيه
ادعاي خلاف شرع بودن بند 10 قسمت (ز) مصوبه شماره 144 مورخ 1379/3/23 شوراي اسلامي روستاي قلعه پايين برم
گزارش هزار و هيجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/06/29ادعاي خلاف شرع بودن ماده واحده و تبصره 5 آن از مصوبه شماره 93/5852 - 1393/11/9 شوراي اسلامي شهر شيراز
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 24 و تبصره يك آن از تصويب‌نامه شماره 4605/ت28549هـ - 1383/4/22 هيئت وزيران
گزارش هزار و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/06/20لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه حفظ نباتات و قرنطينه گياهي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان
طرح ترويج كتابت قرآن كريم به رسم‌الخط مفاخر ملي
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 10 از بند 4-1-2 ضوابط و مقررات طرح جامع شهر شهريار
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34- 1393/12/24 سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و صورتجلسه مورخ 1395/5/13 كميته اجرايي قانون مديريت خدمات كشوري
گزارش هزار و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/06/13ادعاي خلاف شرع بودن مواد 2 و 1 آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار موضوع تصويب‌نامه شماره 11615/ت26734هـ - 1383/6/21 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 2/4986/ش - 1385/12/7 شوراي اسلامي شهر مشهد
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 10 دستورالعمل تعيين عاملين مجاز توزيع و فروش فرآورده‌هاي دخاني
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي شركت‌هاي زنجيره‌اي توزيع فرآورده‌هاي نفتي مايع و cng مصوب سال 1395 شركت ملي نفت ايران (متضمن احكام ناظر بر توزيع فرآورده‌هاي نفتي مايع و cng)
گزارش هزار و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/06/08ادعاي خلاف شرع بودن مواد 8 و 11 فرم قرارداد مشاركت مدني موضوع صورتجلسه مورخ 1392/6/26 شوراي پول و اعتبار و بخشنامه شماره 92/206546 - 1392/7/11 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 31121/ش الف س - 1391/11/9 و 26372/ش الف س - 1390/12/11 شوراي اسلامي شهر شيراز
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 مصوبه شماره 12ث12 53887/56 - 1395/10/12 هيئت دولت
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 53/020/234426 - 1394/4/2 سازمان امور اراضي
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 13/23/13218/م - 1395/10/4 استاندار اصفهان
گزارش هزار و چهاردهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/06/05لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
طرح عضويت رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور در برخي از شوراهاي عالي
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي دارويي و تجهيزات پزشكي كشور
گزارش هزار و يازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/30لايحه اصلاح ماده (35) قانون خدمت وظيفه عمومي
طرح الحاق يك ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر
گزارش هزار و دوازدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/30طرح مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجويانه و تروريستي آمريكا در منطقه
گزارش هزار و هفتمين و هزار و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/24ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير بند 2 بخشنامه شماره 9417096- 293/73/169671- 1394/9/8 گمرك جمهوري اسلامي ايران
گزارش هزار و دهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/24ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي (م)، (ل) و (ط) ماده 1 و بندهاي (ت)، (ث) و (ج) ماده 8 و ماده 10 و تبصره بند (الف) ماده 11 تصويب‌نامه شماره 57225/ت1395/5/16 هيئت وزيران و اصلاحات اين تصويب‌نامه به شماره 69978/ت53421هـ - 1395/6/1
گزارش هزار و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/17ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 3656/ش‌الف‌د - 1382/11/15، 1096/ش‌الف‌د - 1384/5/16 و 19008/ش‌الف‌د - 1386/2/8 شوراي اسلامي شهر شيراز
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 44/1/11235- 1395/4/19 استاندار خوزستان
گزارش هزار و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/08لايحه پيشگيري و مقابله با تقلب در تهيه آثار علمي
گزارش هزار و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/07لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در مجمع مقامات مالياتي كشورهاي اسلامي
لايحه اصلاح ماده (86) قانون ماليات‌هاي مستقيم
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
گزارش هزار و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/02ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 آيين‌نامه چگونگي تشكيل، حدود وظايف و اختيارات و چگونگي عملكرد انجمن‌هاي صنفي و كانون‌هاي مربوطه
ادعاي خلاف شرع بودن دستور هشتم صورتجلسه هجدهمين جلسه هيئت امناي پژوهشكده بيوتكنولوژي كشاورزي
گزارش هزار و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/05/02لايحه هواي پاك
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد و توسعه انرژي اتمي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 5 و 6 دستورالعمل شماره 42 روابط كار
ادعاي خلاف شرع بودن طرح هادي روستايي يالبندان، مصوبه كارگروه مسكن و شهرسازي استان مازندران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 مصوبه مورخ 1388/12/18 كميسيون ماده 5 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري شهر رودسر
گزارش هزار و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/27ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات شماره 93/6643/ص - 1393/12/20 و 102/94/ص - 1394/1/19 شوراي اسلامي شهر شيراز
ادعاي خلاف شرع بودن ماده ۸ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده ۲ دستورالعمل نحوه صدور مجوز و نظارت بر فعاليت شركت‌هاي بازاريابي شبكه‌اي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده ۱، بندهاي (الف)، (ب)، (د)، (هـ) ماده ۸ و بند (ز) ماده ۹ آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي
گزارش هزار و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/27لايحه حمايت از توسعه و ايجاد اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي
طرح حمايت از هنرمندان، استادكاران و فعالان صنايع دستي
گزارش هزارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/19ادعاي خلاف شرع بودن بند يك صورتجلسه شماره 385-1384/10/19 كميسيون ماده پنج شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران و بند 5-2 طرح تفصيلي پايه منطقه 5 تهران
گزارش نهصد و نود و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/19ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 42/2/200302-1393/3/10 اداره كل امور دانش‌آموختگان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 14 ماده 3 و ماده 4 آيين‌نامه نظارت بر نمايش فيلم و اسلايد و ويدئو و صدور پروانه نمايش آنها مصوب 1382/5/19 هيئت وزيران
گزارش نهصد و نود و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/13اساسنامه شركت نظارت بر ضوابط بهداشت انساني و استاندارد قشم (سهامي خاص)
اساسنامه شركت توسعه و مديريت بنادر و فرودگاه منطقه آزاد قشم (سهامي خاص)
گزارش نهصد و نود و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/13ادعاي خلاف شرع بودن هشتمين جلسه شوراي تخصصي دانشگاه جامع علمي كاربردي مورخ 1395/4/21
ادعاي خلاف شرع بودن بند چهارم بخشنامه شماره 95105-1393/11/12 استانداري آذربايجان غربي در خصوص اخذ حق‌السهم شهرداري از تفكيك املاك
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 200/94/94- 1394/10/5 و رديف 577 از جدول ضميمه اين بخشنامه درخصوص جمع ارزش گمركي و حقوق ورودي مبناي محاسبه ماليات و عوارض شماره‌گذاري و عوارض ساليانه انواع خودروهاي وارداتي براي اجرا در سال 2016
گزارش نهصد و نود و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/13ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 16621/300 مورخ 1394/4/1 معاونت معماري و شهرسازي و دبيرخانه شوراي‌عالي معماري و شهرسازي
ادعاي خلاف شرع بودن فصل ششم آيين‌نامه داخلي شركت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 مصوبه مورخ 1386/3/20 وزارت نيرو
گزارش نهصد و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/04/11ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 مصوبه شماره 64 مورخ 1393/2/25 و بند 3 مصوبه شماره 66 مورخ 1393/3/10 شوراي شهر سنگان
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) قسمت مصوبات صورتجلسه شماره 26 مورخ 1392/9/12 شوراي اسلامي شهر استهبان
گزارش نهصد و نود و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/31لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
گزارش نهصد و نود و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/23لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري اندونزي در زمينه استرداد مجرمين
لايحه مجازات استفاده‌كنندگان غيرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
گزارش نهصد و نود و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/23لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‌نامه صدور پروانه آموزش روابط كار مورخ 1392/8/11 و ماده 4 آيين‌نامه صدور پروانه مشاوره روابط كار مورخ 1392/8/11
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 و بندهاي 1 الي 33 اصلاح آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه
گزارش نهصد و نود و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/20لايحه موافقتنامه حمل و نقل دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) و (ج) موضوع 7 هشتادمين نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مورخ 1393/9/1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
گزارش نهصد و هشتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/16ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 56-107/09-24105-1391/12/5 و نامه شماره 72-107/09-24105 مورخ 1392/3/7 معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1392/12/25 كميسيون طرح تفصيلي شهر خرم آباد
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 2/91/1670 – 340 مورخ 1391/12/13 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بند 2 بخشنامه شماره 3/92/87 – مورخ 1392/2/31 بانك سپه
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه يكصدودوازدهمين جلسه مورخ 1387/8/14 شوراي اسلامي شهر بروجن
گزارش نهصد و هشتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/16لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري قزاقستان
گزارش نهصد و نودمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/16لايحه معاهده استرداد مجرمين بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
گزارش نهصد و هشتاد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/07لايحه هواي پاك
طرح اصلاح ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت
گزارش نهصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/07ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 و بند 3 ماده 47 تعرفه عوارض محلي شهرداري تبريز در سال 1392
ادعاي خلاف شرع بودن دستور اداري شماره 1000/93/1041-1393/2/10 سازمان تأمين اجتماعي
گزارش نهصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/03/07ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 44/1/44437 مورخ 1391/11/14 استانداري خوزستان و رديف 2 جدول ضريب عوارض تغيير كاربري طبقات از مصوبه شماره 1/100/3999-1391/9/1 شهرداري اهواز
ادعاي خلاف شرع بودن بخش‌هاي دوم و سوم ماده 6 مصوبه شماره 69641/3-1392/11/13 شوراي اسلامي شهر گرگان و بخش‌هاي دوم و سوم ماده 17 عوارض و بهاي خدمات شهري شوراي اسلامي شهر گرگان در سال 1394
گزارش نهصد و هشتاد و سومين و نهصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/26ادعاي خلاف شرع بودن ماده 29 و 27 آيين‌نامه اجرايي قانون شوراهاي اسلامي كار مصوب 1364/7/17 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن تفاهم‌نامه (ارسال الكترونيكي اعلاميه‌هاي ازدواج و طلاق) شماره 8/7/25002-1389/12/23 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و سازمان ثبت احوال كشور
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 7 بخشنامه شماره 4/77811-1392/5/12 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1276/100-1368/12/26 وزارت نيرو و بخشنامه شماره 52535/31/100-1379/8/23 وزارت نيرو
گزارش نهصد و هشتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/19ادعاي خلاف شرع بودن بند (ط) ماده 17 شرايط عمومي پيمان
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 1521-1386/4/18 اداره كل نظارت بر بانك‌ها
گزارش نهصد و هشتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/18لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
گزارش نهصد و هفتاد و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/11ادعاي خلاف شرع بودن مواد 17 و 8 از نمونه قرارداد مضاربه مصوب جلسه 1210-1394/8/19 شوراي پول و اعتبار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي مصوب 1387/12/20 شوراي‌عالي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11 مصوبه شماره 41364/300-1393/8/6 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
گزارش نهصد و هشتادمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/11لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
لايحه معاهده معاضدت دوجانبه در امور كيفري بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري كره
لايحه حفاظت، احياء و مديريت تالاب‌هاي كشور
لايحه اصلاحات پيوست كنوانسيون بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا مورخ 1974 (1353) و آيين‌نامه بين‌المللي امنيت كشتي‌ها و تسهيلات بندري (آي.اس.پي.اس)
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش نهصد و هفتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/09ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 3064-1385/7/3 سازمان ملي زمين و مسكن
v  >1413127654321< صفحه 4 از 14 (1377 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-