عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >1413127654321< صفحه 5 از 14 (1377 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش نهصد و هفتاد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/02/09ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 1 و 2 بند (الف) و بند (ب) ماده 19 آيين‌نامه بيمه بدنه اتومبيل
گزارش نهصد و هفتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/01/28ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 93/88 مورخ 1393/6/4 شوراي اسلامي روستاي سراب قاميش
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبات مورخ 1395/3/3 و 1393/10/8 شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل اجرايي شماره 21/77996-1393/5/13 شهرداري مشهد
گزارش نهصد و يازدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951396/01/21ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1، 2، 3، 4 و 5 آيين‌نامه ترتيب وصول پذيره و اهدايي، مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران
گزارش نهصد و هفتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/01/21ادعاي خلاف شرع بودن ماده 42 و 61 آيين‌نامه دوره‌هاي دستياري دندانپزشكي مصوب سال 1393 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 17 آيين‌نامه اجرايي ماده 50 قانون تأمين اجتماعي
گزارش نهصد و هفتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/01/21لايحه تشكيل هيئت‌هاي انضباطي رسيدگي به شكايات و تخلفات كاركنان نيرو‌هاي مسلح
اصلاح اساسنامه شركت فناوري اطلاعات ايران
گزارش نهصد و هفتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/01/20ادعاي خلاف شرع بودن ماده 30 آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 218 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1390/3/23 وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت دادگستري
ادعاي خلاف شرع بودن بند 16 دستورالعمل شماره 200/23720 - 1391/11/30 سازمان امور مالياتي كشور
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1-1-5 طرح تفصيلي شهر اصفهان
گزارش نهصد و هفتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13961396/01/07ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 10/1720 مورخ 1393/2/2 و نامه شماره 32/2330 - 1392/2/9 سازمان خصوصي‌سازي
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل بند 1 دستورالعمل تعيين مصاديق تغيير كاربري غيرمجاز موضوع ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ‌ها مصوب 1358/8/11 (موضوع ماده 11 تصويب‌نامه شماره 59879/ت3711هـ مورخ 1386/4/19 هيئت وزيران)
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 0697/4/93/28057 - 1393/12/25 معاون اول رئيس‌جمهور
گزارش نهصد و شصت و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/22لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
گزارش نهصد و شصت و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/17لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و شصت و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/16لايحه بودجه سال 1396 كل كشور
لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و شصت و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/09لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه درخصوص تأمين اجتماعي
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
طرح الحاق يك ماده به قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش ‌و پرورش
طرح استفساريه قانون اصلاح بند (ي) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 كل كشور و بند (ه‍) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش نهصد و شصت و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/09ادعاي خلاف شرع بودن ماده 7 آيين‌نامه اجرايي تبصره 5 اصلاحي بند (الف) ماده 3 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به شماره 85301/ت50936هـ مورخ 1393/7/28 مصوب هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 28 بخشنامه شماره 200/93/9757 - 1393/7/19 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ت) ماده 18 مصوبه منابع تأمين درآمدي شهرداري خوي در سال 1394
گزارش نهصد و شصت و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/03لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و شصت و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/12/03لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و شصت و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/11/26لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)
لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و پنجاه و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/11/17لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و پنجاه و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/11/12لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و پنجاه و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/11/12لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و پنجاه و پنجمين و نهصد و پنجاه و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/11/06لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و پنجاه و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/10/29لايحه برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (1400 - 1396)
گزارش نهصد و پنجاهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/10/14ادعاي خلاف شرع بودن جزء 1 بند (ب) از فصل دوم دستوالعمل اعزام و بدرقه مددجويان به محاكم قضايي و مراكز درماني «شهيد عليرضا مرادخاني» مصوب 1390/10/13 سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمين و تربيتي كشور
گزارش نهصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/10/07لايحه اساسنامه سازمان انرژي‌هاي تجديدپذير و بهره‌وري انرژي برق (ساتبا)
لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (1) قانون بودجه سال 1395 كل كشور
گزارش نهصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/10/06لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه مبارزه با جرائم سازمان‌يافته بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ادامه ساخت، بهر‌ه‌برداري و استفاده از منابع آب و انرژي سدها و نيروگاه‌هاي برق‌آبي خداآفرين و قيزقلعه‌سي بر روي رودخانه ارس
طرح تقويت و توسعه نظام استاندارد
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 4 مصوبه شماره 94/4702/ص - 1394/9/17 شوراي اسلامي شهر شيراز
گزارش نهصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/29لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ليتواني
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري چك
لايحه موافقتنامه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كره
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه در زمينه همكاري و كمك متقابل اداري در امور گمركي
گزارش نهصد و چهل و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/29لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك به منظور اجتناب از أخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد
گزارش نهصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/23لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري سنگاپور
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلواك
گزارش نهصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/15لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت مجارستان
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي اقتصادي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري لهستان
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در انجمن فرهنگستان‌ها و مجامع علمي آسيا
گزارش نهصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/15لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت فدراسيون روسيه و تشريفات (پروتكل) آن
گزارش نهصد و چهلمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/14ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 132600/ت52703 هـ - 139410/12 هيئت وزيران
گزارش نهصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/03لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش نهصد و سي و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/03لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
گزارش نهصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/09/02طرح الحاق دو تبصره به ماده (617) قانون مجازات اسلامي (كتاب پنجم - تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)
گزارش نهصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/23لايحه اساسنامه سازمان فرهنگي هنري فارسي‌زبانان (ايتا)
طرح استفساريه ماده (80) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
طرح استفساريه ماده (79) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران
گزارش نهصد و سي و چهارمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/17ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 8 قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن مصوب 1388/1/24 هيئت وزيران
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 18 و تبصره يك و دو اين ماده و ماده 33 مصوبه جلسه شماره 1393/12/16-859 شوراي‌عالي برنامه‌ريزي آموزشي
گزارش نهصد و سي و سومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/16ادعاي خلاف شرع بودن بند مشاغل قابل احراز در مصوبه شماره 1393/3/18-242 شوراي برنامه‌ريزي آموزشي و درسي علمي - كاربردي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 44 بخشنامه تلخيص شده شماره 15 امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي
گزارش نهصد و سي و دومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/10لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و سي و نهصد و سي و يكمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/08/03لايحه تصويب احكام و مصوبات بيست و پنجمين كنگره اتحاديه جهاني پست (منعقدشده در دوحه - 2012 ميلادي برابر با 1391 هجري شمسي)
گزارش نهصد و بيست و هشتمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/26ادعاي خلاف شرع بودن ماده 40 و تبصره آن از آيين‌نامه آموزشي دوره دكتري تخصصي (Ph.D) مصوب سي و پنجمين جلسه شوراي‌عالي برنامه‌ريزي علوم پزشكي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 1 جدول شماره 4 بخشنامه 1388/2/21-200/14593 معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
گزارش نهصد و بيست و ششمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/13ادعاي خلاف شرع بودن نامه شماره 3403/س93-1393/9/15 سازمان حمل و نقل همگاني بانه و حومه
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 9073/1612/5-9000/121/900 معاونت اداري و مالي قوه قضائيه
گزارش نهصد و بيست و چهارمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/11ادعاي خلاف شرع بودن ماده 14 آيين‌نامه ماده 299 قانون امور حسبي
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5010-1392/12/23 مدير كل امور فني بيمه‌شدگان سازمان تأمين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4، 3، 2، 1 دستورالعمل شماره 91/59912 - 1391/3/8 بانك مركزي و بندهاي 5، 4، 3، 2، 1 از ماده 29 دستورالعمل حساب جاري بانك مركزي
گزارش نهصد و بيست و سومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/05ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه نحوه واگذاري سهام ترجيحي
گزارش نهصد و بيست و دومين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/07/01لايحه تصويب اصلاحات ضمايم كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) - مصوب 1380 - و الحاقات و اصلاحات بعدي آن (موضوع قطعنامه‌هاي شماره (66) 246، (66) 247، (67) 256، (67) 257، (67) 258، (68) 266، (28) 1070 الف)
گزارش نهصد و هفدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/31لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 كل كشور
اصلاحيه اساسنامه صندوق ضمانت سرمايه گذاري تعاون
گزارش نهصد و شانزدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/31لايحه تأسيس و اداره مدارس و مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي
طرح اصلاح جدول قانون تعيين محدوده حوزه‌هاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و بيست و يكمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/23لايحه تصويب مقررات بين‌المللي جلوگيري از تصادم در دريا
لايحه تصويب اصلاحات مقررات بين‌المللي ايمني جان اشخاص در دريا
گزارش نهصد و هجدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/16لايحه كاهش ساعت كار بانوان شاغل داراي شرايط خاص
لايحه الحاق سازمان تعاوني مصرف كادر نيروهاي مسلح (اتكا) به فهرست نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي
طرح اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
طرح اصلاح تبصره (10) ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش و پرورش
گزارش نهصد و نوزدهمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/16لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري خلق چين در زمينه معاضدت حقوقي دوجانبه در موضوعات كيفري
طرح استفساريه تبصره (4) ماده (52) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي
گزارش نهصد و بيستمين مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/13لايحه موافقتنامه دوجانبه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري زيمبابوه
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي مسافر و كالا از طريق جاده، بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قزاقستان
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان در زمينه ساخت و بهره‌برداري از نيروگاه‌هاي برق آبي مارازاد و اردوباد
طرح انتزاع كميته ملي پارالمپيك از كميته ملي المپيك جمهوري اسلامي ايران
گزارش نهصد و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13951395/06/02لايحه احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور
v  >1413127654321< صفحه 5 از 14 (1377 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-