عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321< صفحه 12 از 14 (1349 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش پانصدمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/06/16ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه شماره 43850/27035 مورخ 1389/02/08 هيئت وزيران
گزارش چهارصد و نود و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/06/02لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/04/08لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/31لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/26لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/19لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/12لايحه مجازات اسلامي
گزارش پانصد و چهاردهمين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/02/21لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)
گزارش چهارصد و پنجاه و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/29لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و پنجاه و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/27لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/01لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/01لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/01لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/10لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/03لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347
گزارش چهارصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/08/25لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/08/19لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و سي و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال13881388/08/11لايحه مجازات اسلامي
اساسنامه سازمان خصوصي سازي
گزارش چهارصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال13881388/08/05لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/07/28لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/07/07لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و سي و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/07/07ادعاي خلاف شرع بودن بخش (الف) و بند يك الي 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 مورخ 1383/11/8 شوراي اسلامي شهر گرگان
گزارش چهارصد و سي و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/06/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/06/17لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و بيست و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/06/08لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/05/21ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخه 1385/12/26 شوراي پول و اعتبار
گزارش چهارصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/05/14ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخه 1385/12/26 شوراي پول و اعتبار
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 551/35/3285 مورخ 1385/07/15 سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
گزارش چهارصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/23لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
گزارش چهارصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان دز سال 13881388/04/23لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
لايحه فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها
گزارش چهارصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/08لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347
لايحه اصلاح ماده (17) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369
لايحه اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380
گزارش چهارصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/02اصلاحيه بند (ك) ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي
گزارش چهارصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/26لايحه اصلاح ماده (33) ‌اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1386
گزارش چهارصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/19لايحه جرائم رايانه‌اي
طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
گزارش چهارصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/12طرح زكات
گزارش چهارصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/05طرح زكات
گزارش چهارصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/02/30لايحه پيشگيري از وقوع جرم
گزارش چهارصد و دهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/01/25طرح نظام جامع دامپروري كشور
طرح الزام دولت به تجديد نظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372
گزارش چهارصد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگبان در سال 13871387/12/26لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372
لايحه ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت
طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
گزارش چهارصد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/20لايحه جرائم رايانه‌اي
گزارش چهارصد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/14طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها
گزارش چهارصد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/07لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
گزارش چهارصد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/29لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور
گزارش چهارصد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/15طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح موادي از قانون مدني
گزارش چهارصدمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/08لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح به‌سازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (عليه‌السلام) و حضرت معصومه (سلام‌الله‌عليها) مصوب 1384
گزارش سيصد و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/10/03لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
گزارش سيصد و نود و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/09/12لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2
گزارش سيصد و نود و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/09/06لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
گزارش سيصد و هشتاد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سالذ 13871387/08/07طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش سيصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/29طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/22لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
گزارش سيصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/13طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/05/22لايحه شوراهاي حل اختلاف
لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
گزارش سيصد و هفتاد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/04/24اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
اساسنامه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي
گزارش سيصد و هفتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/04/24اساسنامه شركت توسعه ايرانگردي و جهانگردي
گزارش سيصد و شصت و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/03/19لايحه شوراهاي حل اختلاف
گزارش سيصد و شصت و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/03/19لايحه شوراهاي حل اختلاف
گزارش سيصد و شصت و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/03/07طرح تشكيل شوراي عالي خانواده
گزارش سيصد و شصت و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/31لايحه وصول مطالبات معوق جمهوري اسلامي ايران از كشورهاي سودان، تانزانيا، نيكاراگوئه، اردن و كره شمالي
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (80) قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و ماده (153) قانون ارتش جمهوري اسلامي مصوب 1366 و ماده (171) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 1370
طرح اصلاح ماده (5) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
گزارش سيصد و شصت و سومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/24لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
گزارش سيصد و شصت و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/10لايحه ماليات بر ارزش افزوده
گزارش سيصد و شصتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/02/03لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377
طرح استفساريه ماده (41) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1384
اصلاحيه ماده (6) اساسنامه‌هاي شركت غله و خدمات بازرگاني مناطق (1) الي (11)
اصلاحيه اساسنامه شركت سهامي چاپخانه دولتي ايران
گزارش سيصد و پنجاه و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/01/27لايحه اصلاح قانون اساسنامه بنياد شهيد انقلاب اسلامي مصوب 1377
لايحه اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي
طرح الحاق يك تبصره به قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب 1373
گزارش سيصد و پنجاه و چهارمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/12/21لايحه ماليات بر ارزش افزوده
گزارش سيصد و پنجاه و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/12/06طرح تعيين وضعيت شوراهاي عالي
گزارش سيصد و پنجاهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/22طرح ثبت اختراعات‌، طرح‌هاي صنعتي ‌و علائم تجاري
گزارش سيصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/17لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
گزارش سيصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/11/09لايحه تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
گزارش سيصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/27لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
گزارش سيصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/27لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسكن
گزارش سيصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/13طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليت‌هاي غيرمجاز مي‌نمايند
گزارش سيصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/05لايحه موافقتنامه تجارت ترجيحي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس
v  >141312111098321< صفحه 12 از 14 (1349 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-