عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >141312111098321< صفحه 12 از 14 (1379 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش پانصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/11/11ادعاي خلاف شرع بودن بند (2) اصلاحي مصوبه دومين جلسه كارگروه زمين خواري (موضوع نامه شماره 4785 مورخ 89/02/21 معاون نظارت و هماهنگي در سياستهاي اقتصادي، حوزه معاون اول رياست جمهوري) توسط نماينده ولي فقيه و سرپرست
گزارش پانصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/11/04ادعاي خلاف شرع بودن بند 15 بخش چهارم بخشنامه شماره يك مشترك فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 191 56 401 6 ط . ت مورخ 73/4/17 معاونت نيروي انساني ستاد كل نيروهاي مسلح توسط آقاي محمدرضا كرمي پور
گزارش پانصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/27ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/3/867/8 مورخ 1387/11/9 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده (8) آيين‌نامه اجرايي قانون خدمت وظيفه عمومي
گزارش پانصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/21لايحه تشكيلات و آيين ‌دادرسي ديوان عدالت اداري
گزارش پانصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/13ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه يكصدو چهلمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان به شماره 87/3/867/8 مورخ 1387/11/9 توسط آقاي مهدي به آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن ابطال مصوبه شماره 86/27543/8مورخ 87/03/20 جلسه 95 شوراي شهر گرگان
گزارش پانصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/10/07ادعاي خلاف شرع بودن تبصره (2) ماده (7) آيين‌نامه ايجاد، اصلاح، تكميل، درجه بندي و نرخ كزاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر فعاليت آنها مصوب 68/12/13
ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 4 و 12 مصوبه شماره 621 مورخ 1388/11/11شوراي اسلامي شهرستان طرقبه
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34/19209 مورخ 1386/09/20 مدير كل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط خانوم معصومه دلشاد
گزارش پانصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/09/28ادعاي خلاف شرع بودن ماده (14) آيين‌نامه اجرايي قانون توزيع عادلانه آب توسط آقاي ابوالفضل صفري
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 10277/ت22797ك مورخ 1379/03/17 هيئت وزيران
گزارش پانصد و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/09/16لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)
گزارش پانصد و يازدهمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/09/01لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)
گزارش پانصد و هشتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/08/11ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخ 1386/10/10 كميته فني كميسيون ماده پنج شهر اراك در قسمت اختصاص 35 درصد يا 45 درصد از زمين متقاضيان احداث بنا كه سند املاك آنها باغ مي‌باشند
گزارش پانصد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/08/04اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
اصلاح اساسنامه برخي از شركت‌هاي سهامي برق منطقه‌اي
ادعاي خلاف شرع بودن استفسار در خصوص جمع بين تفسير اصل‌ يكصد و هفتاد قانون اساسي و عمل به تبصره ماده (19) قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 توسط رئيس ديوان عدالت اداري
گزارش پانصد و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/07/27ادعاي خلاف شرع بودن قسمت اخير ماده 16 آيين‌‌نامه ضابطه ارتقاء گروه شغلي و تغيير مقام قضات مصوب 1387/09/11 رئيس قوه قضائيه
ادعاي خلاف شرع بودن بند(ب) ماده 5 آيين‌نامه اجرايي ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران توسط آقاي حسين هاشمي حسين آبادي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 دستورالعمل نحوه اجراي قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان، مصوب 1379
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 تصويب‌نامه شماره 7624/ت21466ه مورخ 1379/2/31 هيئت وزيران قربانعلي سازگاري
گزارش پانصد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/07/19ادعاي خلاف شرع بودن بند هاي 1-2 و 1-3 از قسمت 4-10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 32055/10 مورخ 1385/05/29 مدير منابع آب ايران
گزارش پانصد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/07/13لايحه ‌ايجاد يك منطقه آزاد تجاري - صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي
گزارش پانصد و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/07/05ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‌هاي شماره 2/302/02/4/م مورخ 1380/1/26 و شماره 2/302/02/37/م مورخ 1385/9/13 سازمان تامين خدمات درماني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
گزارش پانصد و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/06/29ادعاي خلاف شرع بودن بندهاي 2 و 3 دستورالعمل شماره 1680 مورخ 1386/04/31 سازمان تعزيرات حكومتي
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11-2 از مصوبه شماره 9495/ت24465 مورخ 1381/3/5 هيئت وزيران
گزارش پانصد و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/06/22ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه شماره 14991-86مورخ1386/12/19شوراي عالي مديريت و برنامه ريزي اقتصادي
گزارش پانصدمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/06/16ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه شماره 43850/27035 مورخ 1389/02/08 هيئت وزيران
گزارش چهارصد و نود و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/06/02لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/04/08لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/31لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/26لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/19لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و هشتاد و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/03/12لايحه مجازات اسلامي
گزارش پانصد و چهاردهمين جلسه مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13891389/02/21لايحه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390-1394)
گزارش چهارصد و پنجاه و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/29لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و پنجاه و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/27لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/01لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/01لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/10/01لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/10لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و چهل و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/09/03لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347
گزارش چهارصد و چهل و يكمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/08/25لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/08/19لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و سي و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال13881388/08/11لايحه مجازات اسلامي
اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
گزارش چهارصد و سي و هشتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال13881388/08/05لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/07/28لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
گزارش چهارصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/07/07لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و سي و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/07/07ادعاي خلاف شرع بودن بخش (الف) و بند يك الي 7 بخش (ج) مصوبه شماره 5106 مورخ 1383/11/8 شوراي اسلامي شهر گرگان
گزارش چهارصد و سي و دومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/06/24لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/06/17لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و بيست و نهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/06/08لايحه مجازات اسلامي
گزارش چهارصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/05/21ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخه 1385/12/26 شوراي پول و اعتبار
گزارش چهارصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/05/14ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه مورخه 1385/12/26 شوراي پول و اعتبار
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 نامه شماره 551/35/3285 مورخ 1385/07/15 سازمان آموزش و پرورش استان آذربايجان غربي
گزارش چهارصد و بيست و سومين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/23لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
گزارش چهارصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان دز سال 13881388/04/23لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري هند
لايحه فروش و انتقال پادگان‌ها و ساير اماكن نيروهاي مسلح به خارج از حريم شهرها
گزارش چهارصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/08لايحه الحاق يك ماده به عنوان ماده (566) مكرر به كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي مصوب 1375
لايحه اصلاح ماده (19) قانون نوسازي و عمران شهري مصوب 1347
لايحه اصلاح ماده (17) قانون تشكيل شركت‌هاي آب و فاضلاب مصوب 1369
لايحه اصلاح ماده (134) اصلاحي قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب 1380
گزارش چهارصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/04/02اصلاحيه بند (ك) ماده (6) اساسنامه اصلاحي شركت تجهيز و نگهداري تأسيسات ساختمان‌هاي ورزشي
گزارش چهارصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/26لايحه اصلاح ماده (33) ‌اصلاحي قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1386
گزارش چهارصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/19لايحه جرائم رايانه‌اي
طرح ايمني زيستي جمهوري اسلامي ايران
گزارش چهارصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/12طرح زكات
گزارش چهارصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/03/05طرح زكات
گزارش چهارصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/02/30لايحه پيشگيري از وقوع جرم
گزارش چهارصد و دهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13881388/01/25طرح نظام جامع دامپروري كشور
طرح الزام دولت به تجديد نظر در روابط تجاري و اقتصادي با كشورهاي حامي تروريسم
طرح اصلاح ماده واحده قانون برقراري حقوق وظيفه يا مستمري بازماندگان آن دسته از مهاجران و كساني كه به مناطق جنگي مراجعت نموده و به علت برخورد با مواد منفجره معلول يا فوت مي‌شوند مصوب 1372
گزارش چهارصد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگبان در سال 13871387/12/26لايحه اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران - مصوب 1372
لايحه ارتقاء بهره‌وري كاركنان باليني نظام سلامت
طرح اصلاح مواد (7) و (10) اصلاحي اساسنامه جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران
گزارش چهارصد و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/20لايحه جرائم رايانه‌اي
گزارش چهارصد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/14طرح بيمه كارگزاران مخابرات روستايي
طرح اصلاح ماده (20 مكرر) آيين‌نامه مالي شهرداري‌ها
گزارش چهارصد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/12/07لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري- دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي مغرب
گزارش چهارصد و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/29لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1387 كل كشور
گزارش چهارصد و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/15طرح الزام دولت به پيگيري حقوق جانبازان و قربانيان جنگ شيميايي عليه جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح موادي از قانون مدني
گزارش چهارصدمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/11/08لايحه اصلاح قانون حمايت از طرح به‌سازي و نوسازي بافت‌هاي فرسوده پيرامون حرم مطهر حضرت امام رضا (عليه‌السلام) و حضرت معصومه (سلام‌الله‌عليها) مصوب 1384
گزارش سيصد و نود و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/10/03لايحه انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات
گزارش سيصد و نود و دومين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/09/12لايحه اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب 1375/3/2
گزارش سيصد و نود و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/09/06لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در فدراسيون بين‌المللي آموزش اولياء
طرح اصلاح مواد (35) و (55) قانون انتخابات رياست جمهوري اسلامي ايران مصوب 1364 و اصلاحات بعدي آن
گزارش سيصد و هشتاد و هفتمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سالذ 13871387/08/07طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش سيصد و هشتاد و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/29طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش سيصد و هشتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/22لايحه حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان
گزارش سيصد و هشتاد و چهارمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/07/13طرح اصلاح موادي از قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
گزارش سيصد و هفتاد و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13871387/05/22لايحه شوراهاي حل اختلاف
لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
v  >141312111098321< صفحه 12 از 14 (1379 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( دي ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-