عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >128127126116115114113321< صفحه 114 از 128 (1278 مورد)
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
گزارش سيصد و چهلمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/09/05لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
طرح الزام دولت به هزينه كرد اعتبار مربوط به افزايش بيست (20) ريال به قيمت فروش گاز براساس بند (و) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 كل كشور جهت گازرساني به روستاها
گزارش سيصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/14لايحه تجارت
گزارش سيصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/08لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش سيصد و سي و دومين و سيصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/08لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش سيصد و سي و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/29لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش سيصد و سيمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/16لايحه تجارت
گزارش سيصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/16لايحه تجارت
گزارش سيصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/21لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
گزارش سيصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
v  >128127126116115114113321< صفحه 114 از 128 (1278 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-