عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >53525139383736321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح اصلاح بند (111) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/12/03
لايحه معاهده بين جمهوري اسلامي ايران و پادشاهي تايلند در مورد انتقال محكومين به حبس و همكاري در زمينه اجراي احكام كيفري1390/12/03
طرح استفساريه بند (4) ماده (68) قانون مديريت خدمات كشوري1390/12/03
طرح الزام دولت به اجراي جزء (ب) بند (2) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/12/03
لايحه موافقتنامه انتقال محكومين بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق1390/12/03
طرح استفساريه شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي1390/12/03
طرح بهبود مستمر محيط كسب و كار1390/12/03
طرح اصلاح قانون استخدام مهندسين ناظر توليدات كشاورزي1390/12/03
طرح اصلاح تبصره (1) ماده (16) قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز1390/11/26
طرح اصلاح ماده (87) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين1390/11/18
تعداد كل رديف : 525   
v  >53525139383736321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-