عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر استدلالي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >53525140393837321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
متن
PDF
طرح استفساريه مفاد جزء (ب) بند (46) قانون بودجه سال 1390 كل كشور1390/10/21
طرح دوفوريتي ادغام صندوق بازنشستگي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي در صندوق بازنشستگي كشوري1390/10/21
طرح دوفوريتي استفساريه ماده (12) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها1390/10/07
لايحه موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه1390/10/07
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در گروه هشت كشور در حال توسعه (گروه دي - 8)1390/09/30
طرح كاهش روابط با انگليس1390/09/06
طرح حذف تبصره (3) ماده (71) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 13861390/09/02
طرح تشديد مجازات مترددين به فلسطين اشغالي و اصلاح ماده (36) قانون گذرنامه مصوب 13511390/09/02
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (71) و (117) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 13861390/09/02
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت منابع آب ايران1390/08/25
تعداد كل رديف : 525   
v  >53525140393837321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-