موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >17117016971706968321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1382/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه دوجانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي به منظور جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ارمنستان 1382/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه كشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين 1382/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه فعاليت زنان و خانواده بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري تونس 1382/03/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت بحرين 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي تايلند 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تونس 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قرقيزستان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ازبكستان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري ايتاليا 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه ماده (71) قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي فرهنگي، تبليغي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كويت 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري گرجستان 1382/03/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري آذربايجان 1382/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل هوايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1382/03/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي بلندمدت اقتصادي، بازرگاني، علمي، فني و فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كرواسي 1382/03/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >17117016971706968321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-