موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >17317217170696867321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري قبرس 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك كنگو 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي و هنري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت قطر 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اندونزي 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري يمن 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بازرگاني بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت سلطنتي عمان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت تركمنستان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري دمكراتيك خلق كره 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فدرال آلمان 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري فنلاند 1382/11/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تركيه به منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و جلوگيري از فرار مالي در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه 1382/11/14 بدون اعلام نظر شورا
طرح جلوگيري از خردشدن اراضي كشاورزي و ايجاد قطعات مناسب فني، اقتصادي 1382/11/14 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت پادشاهي اردن هاشمي 1382/11/14 بدون اعلام نظر شورا
طرح اصلاح موادي از قانون خدمت نظام وظيفه عمومي مصوب 1363 1382/11/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه مسيرهاي حمل و نقل بين‌المللي بين دولت جمهوري اسلامي ايران، دولت انتقالي اسلامي افغانستان و دولت جمهوري ازبكستان 1382/11/08 بدون اعلام نظر شورا
طرح الحاق دو تبصره به ماده (28) قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مصوب 1378/9/7 1382/11/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه موافقتنامه حمل و نقل بين‌المللي جاده‌اي كالا و مسافر بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت انتقالي اسلامي افغانستان 1382/11/01 بدون اعلام نظر شورا
تعداد كل رديف : 3456  
v  >17317217170696867321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-