موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >35343331302928321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
طرح نحوه اجراي اصل نود قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1365/09/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسئوليت‌هاي رياست جمهوري اسلامي ايران 1365/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (37) قانون انتخابات رياست جمهوري 1365/09/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستأجر 1365/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه پرداخت حق‌الزحمه به بيماران رواني كه در كارگاه‌هاي حرفه‌اي و يا در رشته‌هاي خدماتي به كار گمارده مي‌شوند و فروش محصولات كارگاه‌هاي مذكور 1365/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تعيين وضعيت قضايي كساني كه سه سال در دادسرهاي انقلاب اسلامي اشتغال به كار قضايي داشته‌اند 1365/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه پرداخت محكومٌ‌به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي 1365/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بازپرداخت اوراق قرضه گسترش مالكيت واحدهاي توليدي 1365/08/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (1) مصوب 1364/6/28 ماده (9) قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1362/2/13 مجلس شوراي اسلامي 1365/08/18 بدون اعلام نظر شورا
طرح اصلاح بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1365 كل كشور 1365/08/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي از چاب و انتشار نشريات غيرضرور 1365/08/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تاريخ تقديم لايحه بودجه 1365/08/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است 1365/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون راجع به هزينه‌هاي مربوط به بررسي پرونده تحصيلي دانشجويان ايران در خارج از كشور 1365/08/08 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه فرهنگي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري متحده تانزانيا 1365/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح منع نامزدي مجدد منتخبين حوزه‌هايي كه اعتبارنامه آنان به علت عدم صلاحيت شخص در مجلس شوراي اسلامي رد شده است 1365/07/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به ماده (26) آيين‌نامه استخدامي سازمان تأمين اجتماعي (سازمان بيمه‌هاي اجتماعي سابق) 1365/07/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح فروش خانه‌هاي سازماني 1365/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون هيئت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري 1365/07/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بازسازي كانون وكلاي دادگستري 1365/07/08 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اصلاح بند (ب) و تبصره (3) ماده (4) قانون تامين اجتماعي مصوب تير ماه 1354 1365/07/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح نحوه مشاركت مردم در امر آموزش و پرورش و اصلاح لايحه مصوب 1358/12/2 شوراي انقلاب اسلامي ايران 1365/06/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح پرداخت بدهي ديوان محاسبات كشور به مجلس شوراي اسلامي 1365/06/30 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تغيير وضعيت استخدامي كارگران معادن ذغال‌سنگ مشمول قانون كار به آيين‌نامه استخدامي شركت ملي فولاد و انتقال حق بيمه آنان 1365/06/17 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفاده از خدمت خارج از وقت اداري اعضاي هيئت علمي و اعضاي غيرهيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور 1365/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح جنگل‌ها و مراتع كشور 1365/05/13 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه اجازه عضويت بيمه مركزي ايران در اتحاديه نظارت‌كننده بر شركت‌هاي بيمه در كشورهاي در حال توسعه 1365/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون استفاده از ساعات آزاد اعضاي هيئت علمي و مدرسين دانشگاهي و درآمد كارگاه‌ها 1365/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي 1365/05/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (4) قانون نحوه وصول ماليات مشاغل مصوب 1364 و الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (5) به قانون مزبور 1365/05/11 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفاده از درآمدهاي اختصاصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1365/05/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن 1365/05/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتزاع امور نمايشگاه‌ها از مركز توسعه صادرات ايران و تشكيل شركت سهامي‌ نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران 1365/05/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (7) آيين‌نامه اجرايي تبصره يك قانون تشكيل اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 1365/05/05 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجازه استخدام قضات به شوراي عالي قضايي 1365/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح تبصره (66) قانون بودجه سال 1356 كل كشور مصوب 1355/12/26 1365/05/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون تشكيلات شوراهاي اسلامي كشوري و انتخابات شوراهاي مزبور 1365/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق سازمان پژوهش‌هاي علمي و صنعتي ايران به وزارت فرهنگ و آموزش عالي 1365/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفكيك كميسيون امور اداري و استخدامي از كميسيون كار و امور اجتماعي و امور اداري و استخدامي 1365/05/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه قانون تكميل و نحوه استفاده شهرك‌ها و مجتمع‌هاي نيمه‌تمام متوقف 1365/04/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تفريغ بودجه سال‌هاي پس از انقلاب 1365/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مربوط به حق حضانت 1365/04/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليت‌هاي خطير نمايندگي 1365/04/25 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نقل و انتقال حق بيمه يا بازنشستگي 1365/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح آزادي معاملات وسايط نقليه 1365/04/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه معافيت كالاها و تجهيزات صنعت آب و برق از پرداخت حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني 1365/04/10 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه مربوط به امانات پستي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آنها و اساسنامه اتحاديه پستي جهاني و آيين‌نامه عمومي آن و پروتكل‌هاي نهايي آن، منعقده در كنگره ريودوژانيرو 1979 مطابق 1358 واجازه تسليم اسناد آنها 1365/04/05 بدون اعلام نظر شورا
لايحه اصلاح تبصره (1) ماده (74) قانون استخدام كشوري و الحاق سه تبصره به آن 1365/04/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق يك تبصره به عنوان تبصره (4) به ماده (10) قانون مطبوعات 1365/04/01 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در سازمان‌ها و مجامع بين‌المللي 1365/03/27 بدون اعلام نظر شورا
لايحه الحاق يك بند به ماده (3) قانون تشكيل شوراي عالي صنايع مصوب 1361/10/27 مجلس شوراي اسلامي 1365/03/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به ارائه اصلاحيه قانون صندوق عمران مراتع و اساسنامه آن مصوب 1349/12/18 1365/03/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري 1365/03/24 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اساسنامه كميته انقلاب اسلامي ايران 1365/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بخشودگي مالياتي راجع به اموال و بدهي‌هاي مالياتي شهداي انقلاب اسلامي 1365/03/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه تأمين هيئت علمي مورد نياز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي كشور 1365/03/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح آيين‌نامه پرداخت فوق‌العاده مخصوص قضايي مصوب 1351 1365/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الحاق موادي به قانون خدمت وظيفه عمومي 1365/02/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت به منظور تهيه لايحه برنامه افزايش توليد محصولات اساسي كشاورزي 1365/02/02 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اخذ دو درصد از كل فروش بليط سينماهاي كشور 1365/01/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه انتزاع سازمان خدمات هليكوپتري از وزارت دفاع و الحاق آن به وزارت نفت 1365/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الغاي تبصره (3) ماده (11) قانون تشكيل وزارت بهداري (بهزيستي) مصوب سال 1355 1365/01/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مقررات صادرات و واردات سال 1365 1365/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (89) آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي 1365/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اعتبار اسناد عادي وام‌هاي پرداختي شركت‌هاي تعاوني روستايي، عشايري و صيادي به اعضا 1365/01/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه بودجه سال 1365 كل كشور 1364/12/27 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه مقررات انتظامي هيئت علمي دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي كشور 1364/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون بودجه سال 1364 كل كشور 1364/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح مطبوعات 1364/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (6) قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27 مجلس شوراي اسلامي 1364/12/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تشكيل سازمان ميراث فرهنگي 1364/11/16 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تربيت نيروي انساني گروه پزشكي و توزيع عادلانه آن 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
طرح نحوه هزينه‌كردن اعتباراتي كه به موجب قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه احتساب سوابق خدمت مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي در نهادهاي انقلاب اسلامي و مأموريت كاركنان نهادهاي مزبور به وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركت‌هاي دولتي 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اصلاح قانون تعيين بهاي خدمات فرودگاهي و پروازي 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه الحاق دو تبصره به ماده (4) قانون برقراري حقوق وظيفه ازكارافتادگي و وظيفه عائله تحت تكفل جانبازان و شهداي انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و پرداخت حقوق و مزاياي مجروحين جنگ تحميلي و انقلاب اسلامي 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه اجازه تأسيس شركت سهامي داروخانه در مناطق محروم و نيازمند كشور 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح تبصره (85) قانون بودجه سال 1356 كل كشور 1364/11/09 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تبديل شوراي سرپرستي زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور به سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور 1364/11/07 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح الزام دولت جهت استخدام ده‌درصد از پرسنل مورد نياز خود از بين جانبازان انقلاب اسلامي و بستگان شهدا 1364/11/03 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اجراي اصل (76) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران 1364/11/01 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه واگذاري پرداخت حقوق و مزاياي ماهانه وراث شهدا و مفقودين نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و كارمندان كشوري به بنياد شهيد انقلاب اسلامي 1364/10/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه وصول ماليات مشاغل 1364/10/18 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفاده از (50%) از درآمد واحدهاي تابعه سازمان تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي 1364/10/10 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه مجوز پرداخت تعهدات طرح‌هاي عمراني مربوط به سال‌هاي 1352 تا پايان 1363 1364/10/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وصول عوارض از متقاضيان شركت در گشت‌هاي گروهي سياحتي و زيارتي اعزامي به خارج از كشور 1364/10/04 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه نحوه پرداخت حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري بازنشستگان، موظفين و مستمري‌بگيران 1364/09/26 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
لايحه تصويب اصلاح قسمت (الف) از بند (2) ماده (11) اساسنامه جامعه مخابراتي آسيا و اقيانوسيه (A.P.T) و اجازه تسليم اسناد آن 1364/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفساريه قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه كارفرماياني كه حداكثر پنج نفر كارگر دارند 1364/09/26 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
مواد (10) و (15) لايحه تشكيل دادگاه‌هاي حقوقي يك و دو 1364/09/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين تكليف كاركنان انجمن‌هاي منحله شهرستان و استان 1364/09/20 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تمديد مأموريت ثابت مأموران وزارت امور خارجه در خارج از كشور 1364/09/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه وضع خدمتي داوطلبان غيرنظامي كه در مناطق عملياتي با نيروهاي مسلح همكاري مي‌نمايند 1364/09/19 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح اصلاح ماده (45) قانون خدمت وظيفه عمومي مصوب 1363/7/29 مجلس شوراي اسلامي 1364/09/14 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تأسيس شركت توليد، تهيه و توزيع بذر و نهال 1364/09/13 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تصويب كنوانسيون بين‌المللي ارتباطات راه دور 1982 منعقده در (نايروبي) و اجازه تسليم اسناد آن 1364/09/12 بدون اعلام نظر شورا
لايحه استفساريه تبصره (3) قانون متمم بودجه سال 1362 1364/09/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه استفاده از نظر افسران راهنمايي در تصادفات وسايط نقليه 1364/09/12 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه تعيين حدود مسئوليت شركت‌هاي هواپيمايي ايران در پروازهاي داخل كشور 1364/09/06 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح احياء و واگذاري اراضي مزروعي 1364/08/30 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)
تعداد كل رديف : 3403  
v  >35343331302928321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( تير ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-