موضوع
v
عنوان
دوره مجلس
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره نامه مصوبه
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >334333332166165164163321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ آخرين نظر
نتيجه آخرين نظر
لايحه موافقتنامه‌ حمل‌ و نقل‌ هوايي‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ پادشاهي‌ اردن‌ هاشمي‌‌ 1379/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ تشويق‌ و حمايت‌ متقابل‌ از سرمايه‌گذاري‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ يمن‌ 1379/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ بازرگاني‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ بيلوروس‌ 1379/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ بوسني‌ و هرزه‌گوين‌ به‌ منظور اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ درمورد ماليات‌هاي‌ بر درآمد و دارايي‌ 1379/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ جمهوري‌ لبنان‌ به‌ منظور اجتناب‌ از اخذ ماليات‌ مضاعف‌ درمورد ماليات‌ بر درآمد و سرمايه‌ 1379/02/31 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تأمين‌ اعتبار و كنترل‌ و انسداد مرزهاي‌ شرقي‌ كشور 1379/02/29 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
لايحه موافقتنامه‌ عمومي‌ همكاري‌هاي‌ اقتصادي‌، بازرگاني‌، سرمايه‌گذاري‌، فني‌، علمي‌، فرهنگي‌، ورزشي‌ و جوانان‌ بين‌ دولت‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ و دولت‌ پادشاهي‌ عربستان‌ سعودي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (33) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1377/2/27 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح استفساريه‌ ماده‌ (29) قانون‌ معادن‌ مصوب‌ 1377/2/27 مجلس‌ شوراي‌ اسلامي‌ 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
طرح تشكيل‌ ستاد سال‌ حضرت‌ اميرالمؤمنين‌ علي‌ ابن ‌ابي‌طالب (عليه‌السلام) 1379/02/28 نظر شوراي نگهبان (تاييد)
تعداد كل رديف : 3338  
v  >334333332166165164163321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-