عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >10710610584838281321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 43288 مورخ 1378/8/29 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن سطر آخر (بند3) تصويب‌نامه شماره 22615/ت23946 مورخ 1380/5/30 هيئت وزيران 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 2 ماده 2 آيين‌نامه اجرايي ماده 35 قانون اصلاحي ثبت احوال 1384/07/24 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 3 بخشنامه شماره 884403 مورخ 1382/6/11 معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي 1384/04/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 60/1252 مورخ 1373/12/28 بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 1384/04/15 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف-1) و تذكر 6 دستورالعمل شماره 1774 مورخ 1380/10/18 شوراي اسلامي شهر كرمان 1384/03/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 109563/5000 مورخ 1381/12/8 سازمان تأمين اجتماعي 1384/02/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 85646/107 مورخ 1379/11/12 اداره كل آموزش و پرورش اردبيل 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 6 آيين‌نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعاليت شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل جاده‌اي مصوب 1378 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه شماره 931 مورخ 1378/10/12 شوراي پول و اعتبار 1384/01/25 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1065  
v  >10710610584838281321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-