عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >23222120191817321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه‏هاى شماره 710/29718/2 مورخ 1368/12/11 و 710/44 مورخ 1369/4/30 وزارت آموزش و پرورش 1370/08/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 34/3/1/3900 مورخ 17/ 2/ 1369 وزارت كشور 1370/08/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 59ـ19ـ17ـ4/701 مورخ 1369/7/24 فرماندهى دانشكده علوم نظامى نيروى زمينى ارتش جمهورى اسلامى ايران 1370/08/08 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل آماده‌سازى اراضى متعلق به نهادها، ارگان‌ها، تعاوني‌ها و اشخاص حقيقى و حقوقى در كليه شهرها و شهرك‌هاى كشور 1370/06/13 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه مورخ 1369/2/17 شورايعالى شهرسازى و معمارى 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأى كميسيون ماده 5 شورايعالى شهرسازى مورخ 1368/3/1 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 37 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367/4/15 هيئت وزيران و جوابيه شماره 12938 مورخ 1370/2/28 اداره كل حقوقي رياست جمهوري 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 7 دستورالعمل نحوه به‌كارگيرى فارغ‌التحصيلان دكتراى علوم آزمايشگاهى به شماره 10/25962 مورخ 1369/11/15 صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 بخشنامه شماره 6468 مورخ 1369/4/2 اداره آموزش و پرورش قم 1370/06/13 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه شماره 108 مورخ 1369/4/11 هيئت مديره شركت پست جمهورى اسلامى ايران 1370/06/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 52 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367/4/15 هيئت وزيران 1370/02/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن متولي موقوفه مرحوم ميرصائم عامري درمورد اجاره و فروش موقوفه با عدم موافقت متولي و برخلاف وقف‌نامه 1369/10/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب سال 1362/5/11 سازمان بهزيستى كشور و آيين‌نامه تأ‌سيس و اداره مهدهاي كودك خصوصي مصوب 1367/11/29 با استناد به مصوبه مورخ 1365/5/21 شوراي عالي انقلاب فرهنگي 1369/10/04 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن موادي از آيين‏نامه اجرايى قانون واگذارى زمين‌هاى داير و باير مصوب 1365/11/29 هيئت وزيران 1369/08/30 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 900/589 مورخ 1368/2/12 وزارت آموزش و پرورش 1369/08/17 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند (ب) ماده 8 اساسنامه شركت سهامي مرغ‌داران مركز، مصوب سازمان مركزي تعاون روستايي 1369/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 آيين‏نامه شماره 123 مصوب 1361/7/29 سازمان تأمين اجتماعى 1369/08/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 37552 مورخ 1366/12/5 اداره كل زمين شهرى استان اصفهان 1369/08/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26915/و مورخ 1368/10/12 مدير عامل‌ سازمان زمين شهري 1369/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 496 مورخ 1368/12/27 معاون قضايي قوه قضائيه 1369/08/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 1/113 مورخ 1365/12/20 وزارت آموزش و پرورش 1369/08/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 2 آيين‏نامه اجرايى در مورد كيفيت فنى و شهرسازي و معماري و كنترل و نظارت بر امور مهندسين ناظر شماره 3/33/9867 مورخ 1368/5/4 معاو‌نت هماهنگي امور عمراني و‌زارت كشور 1369/07/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شزع بودن بند 3 بخشنامه شماره 710/47 مورخ 1368/4/6 وزارت آموزش و پرورش 1369/07/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى مصوب 1365/5/26 هيئت وزيران 1369/07/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فعاليت كميسيون ماده 100 قانون شهردارى 1369/02/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2/1643 مصوب 1354/3/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1369/02/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره 1 ماده 10 و تبصره 1 از ماده 19 آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1369/02/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن پاره‌اي از مواد آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن 1369/02/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5759/1/3/31 مورخ 1367/3/14 استانداري اصفهان 1369/02/19 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه شماره 160/1398 مورخ 1361/8/9 قائم‌مقام انجمن شهر (شهرداري تهران) 1368/10/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه مورخ 1363/3/7 مجمع عمومي سازمان صنايع ايران 1368/10/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه مورخ 1363/1/7 مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران 1368/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي مصوب مورخ 1362/1/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1368/06/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه 4/2175 مورخ 1365/6/10 استاندارى يزد 1367/12/10 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اخذ پذيره به عنوان عوارض شهري 1367/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‏هاى 1 و 3 ماده 20 و ماده 30 آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1367/10/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‏نامه اجرايى طبقه‏بندى مشاغل، موضوع لايحه شماره 42/3034 مورخ 1364/10/24 سازمان امور ادارى و استخدامى كشور 1367/10/14 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 8 آيين‏نامه تأسيس و نظارت بر دفاتر مسافرتى و جهانگردي مصوب 1362/9/26 هيئت وزيران 1367/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 77 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي 1366/12/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن لغو يك‌طرفه قرارداد اجاره خانه سازمانى از طرف نخست‏وزير (موضوع دستورالعمل‏هاى شماره 13516 مورخ 1362/2/18 و 76358 مورخ 1363/11/10) 1366/12/05 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي مصوب مورخ 1362/1/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1366/04/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند (الف) ماده 6 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى 1366/04/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن نظريه شماره 1371 مورخ 21/ 4/ 1363 شوراى نگهبان 1366/03/10 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 1 و 2 آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى موضوع اجراى قانون احداث ترمينال‌هاى مسافربرى مصوب 1359/2/9 شوراى انقلاب اسلامى (مصوب 1359/2/16 شهردارى تهران) 1365/11/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 آيين‏نامه اجرايى لايحه قانونى راجع به حق‏التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن، مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب 1365/08/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 بخشنامه الزام به ثبت ازدو‌اج غيررسمي قبل از ثبت و‌اقعه طلاق به شماره 43/1658 مورخ 1361/2/27 سازمان ثبت احوال كشور 1365/08/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل ماده 10 آيين‏نامه اجرايى ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه (مصوب 1358/2/17 شوراى انقلاب اسلامى) 1365/08/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بررسى تمام مواد آيين‏نامه اجرايى تبصره ذيل ماده دوم لايحه قانونى 1365/08/20 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن قانون احداث ترمينال‌هاى مسافربرى مصوب 1359/2/9 شوراى انقلاب اسلامى و آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى مصوب 1359/2/16 شهردارى تهران و ماده 1 آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاي تعاونى مسافربرى مصوب 1359/4/12 و‌زارت كشور 1365/03/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 81870 مورخ 1362/10/11 هيئت وزيران 1364/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1108  
v  >23222120191817321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-