عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >23222120191817321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره 3 ماده 20 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1374/07/18 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1374/07/18 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 4 بخشنامه شماره 44/9190 مورخ 1369/11/20 معاون امور مسكن وزارت مسكن و شهرسازى 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره‏هاى 1 و 2 ماده 19 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 3 از بند 348 مجموعه بخشنامه‌هاي ثبتي تا اول مهرماه 1365 1374/03/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 20 و تبصره‌هاي 1 و 3 آن از آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1374/03/08 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 13 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان او‌قاف و امور خيريه و ماده 7 آيين‌نامه نحوه و ترتيب و‌صول پذيره و اهدايي مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1374/02/28 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 115 آيين‏نامه اجرايى قانون خدمت وظيفه عمومى مصوب 1364/5/13 هيئت وزيران 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه جلسه مورخ 1371/3/4 شورايعالى شهرسازى و معمارى ايران 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 قانون مربوط به امور پزشكي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 1334/03/29 1373/11/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن رأي شماره 30/4/14437 مورخ 1371/12/19 هيئت عمومي شورايعالي مالياتي 1373/07/23 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 مصوبه شماره 1560/دش مورخ 1371/8/6 و بند 9 مصوبه 16551/دش مورخ 1371/8/19 شورايعالى ادارى 1373/07/23 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد 4 و 5 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف مصوب 1365/2/10 هيئت و‌زيران 1373/03/25 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 ماده 1 و ماده 12 آيين‏نامه اجرايى قانون تعيين تكليف اراضى اختلافى موضوع اجراى ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع كشور مصوب 1371/10/20 وزارت جهاد سازندگى 1373/01/24 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 7777 مورخ 1367/11/30 سرپرست سازمان حج و اوقاف و امورخيريه (دستورالعمل تنظيم اسناد اجاره رقبات موقوفات) 1372/10/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 27-71/2134 مورخ 1371/7/25 معاونت معدنى و اكتشافى وزارت معادن و فلزات 1372/08/19 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‏نامه اجرايى ماده 154 قانون كار جمهورى اسلامى ايران مصوب 1371/6/22 هيئت وزيران 1372/08/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 مصوبه شماره 10948 - 160/508 مورخ 1366/12/10 قائم‏مقام شوراى شهر تهران 1372/02/05 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ماده 47 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1372/01/29 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه اجرايى نحوه استفاده از خانه‏‌هاى سازمانى مصوب 1346 به ويژه ماده 3 اصلاحى مصوب 1363/10/19 هيئت وزيران 1372/01/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه بودجه سال 1372 كل كشور و تصويبنامه شماره 5283/ت109-هـ مورخ 1370/3/29 هيئت وزيران 1371/12/16 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 47 آيين‏نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امورخيريه و تبصره آن مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1371/12/16 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 56241 مورخ 1367/12/9 سازمان زمين شهرى 1371/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 130/16/1/و/د/2 مورخ 1370/2/11 اداره كل سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1371/12/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 2 صورتجلسه مورخ 1370/9/27 فرماندارى مشهد 1371/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فراز 6 دستورالعمل اجرايى و مواد 1 و 14 آيين‏نامه قانون زمين شهرى مصوب 1367 هيئت وزيران 1371/08/10 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 3 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى مصوب 1361/3/30 هيئت وزيران 1371/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 35/1304 مورخ 1371/3/17 معاونت ادارى مالى وزارت دادگسترى 1371/08/04 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن موادي از آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري مصوب 1371/3/24 هيئت وزيران 1371/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 26475 مورخ 1369/7/3 مدير كل امور اصناف و بازرگانان و دبير هيئت عالى نظارت وزارت بازرگانى 1371/08/04 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه مورخ 1368/2/9 كميسيون ماده 5 شهرسازى استان سمنان 1371/06/15 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 312/696 مورخ 1370/9/2 سرپرست دبيرخانه مركزى هيئت رسيدگى به اختلافات، موضوع قانون تعيين اراضى اختلافى 1371/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 دستورالعمل شماره 8/6033-1/7391 مورخ 1367/8/8 وزير مسكن و شهرسازى 1371/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صورتجلسه مورخ 1370/5/19 دفتر فنى استاندارى تهران 1371/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن موادي از آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367/4/15 هيئت وزيران 1371/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن موادي از آيين‏نامه قانون زمين شهرى مصوب 1367 هيئت وزيران 1371/05/25 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 45 آيين‏نامه قانون ثبت املاك مصوب 1317 وزارت دادگسترى 1371/05/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 420/31/7174/ف مورخ 1369/11/30 و بخشنامه شماره 420/881 مورخ 1368/2/5 سازمان حج و اوقاف و امور خيريه 1371/05/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 16 آيين دادرسى ديوان عدالت ادارى مصوب 1362/6/10 شورايعالي قضايي 1371/05/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن آيين‏نامه تأسيس و اداره مهدهاى كودك خصوصى شماره 2088 مورخ 1367/11/29 وزارتخانه‏هاى كشور، آموزش و پرورش و سازمان بهزيستى كشور 1371/05/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 11 دستورالعمل ارزش معاملاتى املاك براى سال‌هاى 1368، 1369 و 1370 وزارت اموراقتصادى دارايى (تصميم كميسيون ماده 64 قانون ماليات‌هاي مستقيم در مورد نحوه قيمت‌گذاري اراضي مزرو‌عي آبي) 1371/05/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن خلاف بودن بند 2 دستورالعمل افتتاح حساب‌هاى پس‏انداز قرض‏الحسنه 1371/05/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 42/اد مورخ 1364/6/25 وزارت آموزش و پرورش 1371/05/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 50/174 مورخ 1368/1/20 سازمان ثبت احوال كشور 1371/05/11 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه 30/5/1494/20824 مورخ 1368/5/2 وزارت امور اقتصادي و دارايي 1371/05/02 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن صلاحيت قانوني ديوان عدالت اداري در موردرسيدگي به مسائل اداري قبل از انقلاب اسلامي 1371/04/14 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن بند 8 دستورالعمل حفظ باغات و اراضي كشاو‌رزي موضوع مواد 14 قانون و 63 آيين‌نامه اجرايي قانون زمين‌شهري به شماره 8/6033-1/7391 مورخ 1367/8/8 وزير مسكن و شهرسازى 1370/09/27 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مصوبه هشتاد و سومين جلسه مورخ 1365/6/11 شوراي عالى انقلاب فرهنگى 1370/09/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 60 آيين‏نامه اجرايى قانون زمين شهرى مصوب 1367 هيئت دولت 1370/09/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 278/م مورخ 1370/7/7 وزارت نيرو 1370/09/18 عدم مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1108  
v  >23222120191817321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( بهمن ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-