عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >123122121120119118117321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 12 آيين‏نامه اجرايى لايحه قانونى راجع به حق‏التحرير دفاتر اسناد رسمي و نحوه تقسيم آن، مصوب 1359/3/3 شوراي انقلاب 1365/08/30 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 5 بخشنامه الزام به ثبت ازدو‌اج غيررسمي قبل از ثبت و‌اقعه طلاق به شماره 43/1658 مورخ 1361/2/27 سازمان ثبت احوال كشور 1365/08/21 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تبصره ذيل ماده 10 آيين‏نامه اجرايى ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضى موقوفه (مصوب 1358/2/17 شوراى انقلاب اسلامى) 1365/08/21 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بررسى تمام مواد آيين‏نامه اجرايى تبصره ذيل ماده دوم لايحه قانونى 1365/08/20 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن قانون احداث ترمينال‌هاى مسافربرى مصوب 1359/2/9 شوراى انقلاب اسلامى و آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاى تعاونى مسافربرى مصوب 1359/2/16 شهردارى تهران و ماده 1 آيين‏نامه تشكيل شركت‌هاي تعاونى مسافربرى مصوب 1359/4/12 و‌زارت كشور 1365/03/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن تصويب‌نامه شماره 81870 مورخ 1362/10/11 هيئت وزيران 1364/08/01 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن اطلاق ماده 8 آيين‏نامه پرداخت حقوق مديران مصوب 1359/4/14 و‌زراي صنايع و معادن، كار و امور اجتماعي و و‌زير و مشاو‌ر رئيس سازمان برنامه و بودجه 1364/01/22 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران مصوب 1358/4/10 شوراي انقلاب 1363/12/09 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 55 آيين‏نامه اجرايى قانون اراضى شهرى مصوب 1361/3/30 هيئت وزيران 1362/08/18 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن مواد مربوط به اراضى موات در آيين‏نامه اجرايى قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358/5/22 هيئت وزيران 1362/08/03 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1224  
v  >123122121120119118117321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آذر ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-