عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه استعلام اشخاص
شماره نظر شورا
نتيجه نظر مستند قانون اساسي
v
متن نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >111097654321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
استعلام در خصوص درخواست اصلاح قانون و تأكيد بر عدم شمول اراضي موات بر اراضي موقوفه 1374/06/15
استعلام در خصوص شمول قوانين مربوط به آب و اراضي نسبت به موقوفات 1374/06/11
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصول 125 و 139 قانون اساسي 1374/05/18
استعلام در خصوص امكان تأييد گزينشي پيروان حضرت يحيي (ع) 1374/04/22
استعلام در خصوص حدود صلاحيت نماينده ويژه رئيس جمهور 1374/01/16
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 44 قانون اساسي 1373/12/20
استعلام در خصوص درخواست بررسي مصوبه هيئت وزيران از حيث انطباق با اصل 139 قانون اساسي 1373/09/16
استعلام در خصوص استفسار در مورد شمول اصل 35 بر مراجعي غير از دادگاه 1373/04/29
استعلام در خصوص نهاد متناظر شوراي نگهبان در ساير كشورها 1373/03/25
استعلام در خصوص عضويت غير وزير در كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي 1372/11/06
تعداد كل رديف : 108 
v  >111097654321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-