عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي حقوقي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >112111110107106105104321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
Word
گزارش مربوط به بيست و هشتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/23طرح اصلاح ماده (570) قانون مجازات اسلامي
گزارش مربوط به بيستمين و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/16طرح ساماندهي بهداشت و درمان بر اساس اصول سوم (3)، بيست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
گزارش مربوط به بيستمين و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/16اصلاح اساسنامه شركت سهامي روزنامه رسمي كشور ايران
گزارش مربوط به بيستمين و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/16طرح ضوابط بكارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره
گزارش مربوط به بيستمين و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/16طرح الحاق دو تبصره به ماده (1) و چهار تبصره به ماده (6) قانون برقراري حقوق وظيفه و مستمري نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عائله تحت تكفل آنان در مقابل حوادث و سوانح ناشي از مسئوليتهاي خطير نمايندگي مصوب 1365
گزارش مربوط به بيستمين و هفتمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/16اساسنامه شركت مادر تخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/10طرح حمايت از كودكان و نوجوانان
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/10طرح جرايم سياسي
گزارش مربوط به بيست و ششمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/10طرح اصلاح قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375
گزارش مربوط به بيست و پنجمين جلسه شوراي محترم نگهبان در سال 13811381/10/02طرح الحاق يك ماده و پنج تبصره به قانون اساسنامه سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1362
 تعداد كل رديف : 1117    
v  >112111110107106105104321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-