عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >119118117107106105104321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
Word
گزارش سيصد و سي و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/14لايحه تجارت
گزارش سيصد و سي و ششمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/08لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش سيصد و سي و دومين و سيصد و سي و سومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/08/08لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش سيصد و سي و پنجمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/29لايحه اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و اجراء سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي
گزارش سيصد و سيمين جلسه مجمع مشورتي‌ فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/16لايحه تجارت
گزارش سيصد و سي و يكمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/07/16لايحه تجارت
گزارش سيصد و بيست و هفتمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/21لايحه موافقتنامه استرداد مجرمان بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري ارمنستان
گزارش سيصد و بيست و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه قرنطينه گياهي و حفظ نباتات بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
گزارش سيصد و بيست و ششمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11لايحه بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني
گزارش سيصد و بيست و پنجمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/06/11لايحه اصلاح موادي از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن
 تعداد كل رديف : 1186    
v  >119118117107106105104321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مرداد ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-