عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
از تاريخ
تا تاريخ
متن نظر مجمع مشورتي فقهي
نوع نظر مرتبط
در حال انجام كار ...
v  >119118117109108107106321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان گزارش
تاريخ گزارش
عنوان مرتبط با نظر شوراي نگهبان
متن
PDF
Word
گزارش سيصد و بيست و دومين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/17لايحه موافقتنامه دو جانبه در مورد كمك متقابل اداري براي اجراي صحيح قانون گمركي و براي جلوگيري، تحقيق و مبارزه با تخلفات گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري تاجيكستان
گزارش سيصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/09لايحه موافقتنامه كمك و همكاري دو جانبه در مسائل گمركي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت افغانستان
گزارش سيصد و بيست و يكمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/09لايحه انتشار اوراق مشاركت توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
گزارش سيصد و بيستمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/05/02اساسنامه سازمان ارتباطات زيرساخت
گزارش سيصد و نوزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/24طرح رفع برخي از موانع توليد و سرمايه گذاري صنعتي
گزارش سيصد و هفدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/24لايحه تجارت
گزارش سيصد و هجدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/19لايحه تجارت
گزارش سيصد و شانزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/04/04طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصي كه در امور سمعي و بصري فعاليتهاي غير مجاز مي‌نمايند
گزارش سيصد و پانزدهمين جلسه مجمع مشورتي ‌فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/03/29لايحه الحاق به كنوانسيون حفاظت از گونه‌هاي مهاجر وحشي
گزارش سيصد و سيزدهمين جلسه مجمع مشورتي فقهي شوراي محترم نگهبان در سال 13861386/03/13طرح پذيرش دانشجو در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور
 تعداد كل رديف : 1189    
v  >119118117109108107106321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1397 نسخه 2-1-1 )
-