مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >7654321< صفحه 5 از 7 (607 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
پانزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/05/01لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
چهاردهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/25نطق پيش از دستور
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح بازنشسته‌كردن كساني كه در سن بازنشستگي بوده و هنوز حق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير پرداخت مي‌نمايند
طرح الحاق يك تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
طرح استفساريه ماده (133) قانون ماليات‌هاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
سيزدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/18نطق پيش از دستور
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي مديريت توليد، انتقال و توزيع نيروي برق ايران (توانير)
اصلاح اساسنامه شركت صيد صنعتي منطقه آزاد چابهار
اصلاح اساسنامه شركت سهامي مادرتخصصي مديريت ساخت و تهيه كالاي آب و برق (ساتكاب)
اصلاح اساسنامه شركت سهامي سازمان توسعه برق ايران (اساسنامه شركت مادرتخصصي توليد نيروي برق حرارتي)
اساسنامه شركت سرمايه‌گذاري و توسعه قشم
اساسنامه شركت توليد نيروي برق يزد
اساسنامه شركت توليد نيروي برق لوشان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق فارس
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد مفتح
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد سليمي
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شهيد رجايي
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شاهرود
اساسنامه شركت توليد نيروي برق شازند
اساسنامه شركت توليد نيروي برق زاهدان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق رامين
اساسنامه شركت توليد نيروي برق خراسان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق تهران
اساسنامه شركت توليد نيروي برق بندرعباس
اساسنامه شركت توليد نيروي برق اصفهان
اساسنامه شركت توليد نيروي برق آذربايجان
دوازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/11نطق پيش از دستور
طرح جامع حدنگار (كاداستر) كشور
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
يازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/04نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري در زمينه امنيت درياي خزر
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي
طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد علوي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد صدرا
اساسنامه شركت عمران شهر جديد سهند
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامين
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار
اساسنامه شركت عمران شهر جديد تيس
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرند
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرديس
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بينالود
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان
اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه
دهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/28نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/21نطق پيش از دستور
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
هشتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/20نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي
لايحه تجارت
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
هفتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/07طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/31لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/17بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/10نطق پيش از دستور
لايحه تجارت
بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
سومين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/03نطق پيش از دستور
لايحه تجارت
v  >7654321< صفحه 5 از 7 (607 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( آبان ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-