مشروح مذاكرات
عنوان دستور جلسه
از تاريخ
تا تاريخ
متن مشروح مذاكرات
نوع مشروح مرتبط
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >54321< صفحه 4 از 5 (463 مورد)
عنوان
تاريخ
دستور جلسه
متن
PDF
يازدهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/04/04اصلاحيه اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت (سهامي خاص)
اصلاحيه اساسنامه سازمان مجري ساختمان‌ها و تأسيسات دولتي و عمومي (شركت مادرتخصصي)
اصلاح اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد هشتگرد
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مهاجران (اميركبير)
اساسنامه شركت عمران شهر جديد مجلسي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد گلبهار
اساسنامه شركت عمران شهر جديد فولادشهر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد علوي
اساسنامه شركت عمران شهر جديد عاليشهر
اساسنامه شركت عمران شهر جديد صدرا
اساسنامه شركت عمران شهر جديد سهند
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامين
اساسنامه شركت عمران شهر جديد رامشار
اساسنامه شركت عمران شهر جديد تيس
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرند
اساسنامه شركت عمران شهر جديد پرديس
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بينالود
اساسنامه شركت عمران شهر جديد بهارستان
اساسنامه شركت عمران شهر جديد انديشه
دهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/28نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري خلق چين در زمينه مبارزه با جرائم فراملي
لايحه موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايه‌گذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري بروندي
لايحه موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري عراق به‌منظور اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات‌هاي بر درآمد و سرمايه
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در كارگروه بين‌المللي پزشكي نظامي (ICMM)
لايحه عضويت دولت جمهوري اسلامي ايران در اتحاديه بيمه‌گران و اتكايي‌گران خطرهاي تجاري و غيرتجاري در كشورهاي عضو سازمان تعاون اسلامي و مؤسسه تضمين اعتبارات صادراتي و سرمايه‌گذاري عربي و تصويب اساسنامه آن
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
لايحه تعيين تعرفه‌هاي خدمات مركز توسعه تجارت الكترونيكي
لايحه تصويب قطعنامه‌هاي كنفرانس مورخ 2010 (1389) اعضاي كنوانسيون بين‌المللي استانداردهاي آموزش، صدور گواهينامه‌ها و نگهباني دريانوردان (STCW)
لايحه پروتكل اصلاحي موافقتنامه كشتيراني تجاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري كوبا
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون تحديد مسئوليت براي دعاوي دريايي
لايحه اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به تشريفات (پروتكل) 1978 مربوط به كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از آلودگي دريا ناشي از كشتي‌ها 1973 (مارپل 1973/78) مصوب 1380 و اصلاحات بعدي آن
طرح استفساريه بند (ج) تبصره (16) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/21نطق پيش از دستور
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
هشتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/20نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه ايجاد و راه‌اندازي بانك اطلاعاتي سازمان همكاري‌هاي اقتصادي (اكو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمركي
لايحه تجارت
طرح بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
طرح آيين دادرسي جرائم نيروهاي مسلح و دادرسي الكترونيكي
هفتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/03/07طرح اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت براي انعقاد قرارداد كار معين با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار
بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/31لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
طرح اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
طرح اصلاح مواد (1)، (6) و (7) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/17بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاكم
چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/10نطق پيش از دستور
لايحه تجارت
بررسي قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غيرشيعه در محاكم
اساسنامه شركت شهر فرودگاهي امام خميني (ره)
سومين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/02/03نطق پيش از دستور
لايحه تجارت
طرح استفساريه تبصره ماده (76) قانون آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي
دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/01/27نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري‌هاي امنيتي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري اسلامي پاكستان
لايحه تعيين حريم حفاظتي - امنيتي اماكن و تأسيسات كشور
طرح اصلاح موادي از قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران
طرح استفساريه تبصره (3) ماده (9) قانون تسهيلات استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي
اولين جلسه شوراي نگهبان در سال 13931393/01/20نظارت شرعي در خصوص قانون حفظ آثار ملي
نظارت شرعي در خصوص عدم رعايت برخي از مقررات قانوني درخصوص اراضي موقوفه
پنجاهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/12/21لايحه تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي
اصلاح اساسنامه صندوق توسعه صنايع دريايي
سي و نهمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/10/25طرح استفساريه در خصوص مواد (63) و (64) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي
سي و پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/09/06نطق پيش از دستور
طرح اصلاح تبصره (5) بند (الف) ماده (3) قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي و الحاق دو تبصره به آن
سي و دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/08/15نطق پيش از دستور
لايحه موافقتنامه همكاري بين وزارت كشور جمهوري اسلامي ايران و وزارت كشور فدارسيون روسيه
طرح الحاق يك تبصره به ماده (3) قانون وظايف و اختيارات رئيس قوه قضائيه
بيست و هشتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/08/01نطق پيش از دستور
لايحه مبارزه با قاچاق كالا و ارز
طرح عضويت و لغو عضويت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در برخي از شوراهاي عالي، شوراها، مجامع و ساير هيئت‌ها
طرح تعيين تكليف تأمين اجتماعي اشخاصي كه ده سال و كمتر حق بيمه پرداخت كرده‌اند
طرح استفساريه قانون الحاق دو تبصره به ماده (17) قانون تعيين تكليف استخدامي معلمين حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سواد‌آموزي در وزارت آموزش و پرورش
طرح استفساريه تبصره ماده (77) قانون تأمين اجتماعي
بيست و هفتمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/07/17نطق پيش از دستور
طرح اصلاح موادي از قانون معادن و اصلاحات بعدي آن
طرح استفساريه بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
بيست و ششمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1392 عصر1392/07/10طرح اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي
بيست و پنجمين جلسه شوراي نگهبان در سال 1392 صبح1392/07/10لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست و بدسرپرست
لايحه تمديد مدت اجراي آزمايشي قانون مديريت خدمات كشوري
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران
طرح اصلاح بند (3) ماده واحده قانون برقراري عدالت آموزشي در پذيرش دانشجو در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي و تخصصي
اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها
بيست و چهارمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/07/03نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357
نظارت شرعي در خصوص ماده 1309 قاون مدني مصوب 1314
نطق پيش از دستور
بيست و سومين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/06/27نظارت شرعي در خصوص ماده 4 قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 1357/8/22 و بخش اول ماده 9 و ماده 10 آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور مصوب آذرماه 1357
بيست و دومين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/06/20نطق پيش از دستور
لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
طرح تمديد مهلت اجراي آزمايشي قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث
بيستمين جلسه شوراي نگهبان در سال 13921392/05/30لايحه اصلاح قانون نظام صنفي كشور
طرح نحوه محاسبه و اعمال تسعير دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
طرح سنجش و پذيرش دانشجو در دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي كشور
اصلاح اساسنامه شركت مادرتخصصي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ايران
اساسنامه شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت
v  >54321< صفحه 4 از 5 (463 مورد)
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-