عنوان
موضوع
v
تاريخ نظر : از
تا
شماره‌نامه ديوان عدالت
شماره نظر شورا
متن نظر
نتيجه نظر
در حال انجام كار ...
شماره صفحه :
v  >107106105104103102101321<
لطفا يك ستون را گرفته و بوسيله موس براي گروهبندي در اينجا قرار دهيد.
عنوان
تاريخ نظر
نظر شورا
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 5 آيين‏نامه اجرايى ماده 8 قانون تشكيل وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى مصوب 1365/5/26 هيئت وزيران 1369/07/17 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن فعاليت كميسيون ماده 100 قانون شهردارى 1369/02/29 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بخشنامه شماره 2/1643 مصوب 1354/3/8 سازمان ثبت اسناد و املاك كشور 1369/02/26 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن ماده 9 و تبصره 1 ماده 10 و تبصره 1 از ماده 19 آيين‌نامه اجرايى قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 1365/2/10 هيئت وزيران 1369/02/26 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن پاره‌اي از مواد آيين‌نامه و‌اگذاري تلفن به كاركنان شركت مخابرات ايران و و‌زارت پست و تلگراف و تلفن 1369/02/19 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل شماره 5759/1/3/31 مورخ 1367/3/14 استانداري اصفهان 1369/02/19 ساير
ادعاي خلاف شرع بودن تصويبنامه شماره 160/1398 مورخ 1361/8/9 قائم‌مقام انجمن شهر (شهرداري تهران) 1368/10/13 عدم مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه مورخ 1363/3/7 مجمع عمومي سازمان صنايع ايران 1368/10/03 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن بند 6 صورتجلسه مورخ 1363/1/7 مجمع عمومي سازمان صنايع ملي ايران 1368/10/02 مغايرت با موازين شرع
ادعاي خلاف شرع بودن دستورالعمل افراز و تفكيك باغات و زمين‌هاي زراعي مصوب مورخ 1362/1/22 شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران 1368/06/19 مغايرت با موازين شرع
تعداد كل رديف : 1065  
v  >107106105104103102101321<
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( مهر ماه 1400 نسخه 1-2-1 )
-