شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه مركز بين‌المللي علوم و تكنولوژي پيشرفته و علوم محيطي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1377/06/08 مصوبه هيات وزيران  
1377/07/21 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله يک  
1377/08/09 متن نهايي اساسنامه  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1401 نسخه 1-2-1 )
-