شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/23 طرح  
1397/05/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/05/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/05/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1397/06/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/09/12 جدول تطبيقي  
1397/09/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
1398/04/24 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1398/04/30 جدول تطبيقي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1398/05/01 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1398/05/09 نامه استمهال  
1398/05/15 نظر شوراي نگهبان (تاييد)مرحله سه  
1398/05/28 متن نهايي قانون  
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1397/09/21 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1397/9/21 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( شهريور ماه 1399 نسخه 1-2-1 )
-