شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

طرح تشكيل وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1396/02/23 طرح  
1397/05/10 مصوبه مجلس شوراي اسلامي  
1397/05/13 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1397/05/24 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 75
1397/06/04 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/07 مصوبه مجلس شوراي اسلامي(اصلاحي)  
1397/09/12 جدول تطبيقي  
1397/09/20 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1397/09/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 75
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( ارديبهشت ماه 1398 نسخه 1-2-1 )
-