شناسنامه نظرات شوراي نگهبان

اساسنامه مؤسسه آموزشي علوم و فنون كيش

تاريخوضعيتملاحظاتاستناد قانونيمتنPDF
1393/12/17 مصوبه هيات وزيران  
1394/01/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1394/01/25 نظر مجمع مشورتي فقهي  
1394/02/21 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله يک اصل 85
1395/02/12 مصوبه هيات وزيران(اصلاحي)  
1395/03/18 نظر مجمع مشورتي حقوقي  
1395/05/05 نظر شوراي نگهبان (مغايرت)مرحله دو اصل 85
<<< مشـــروح مــذاكـــرات >>>
1395/04/30 مشروح مذاكرات جلسه مورخ 1395/4/30 شوراي نگهبان  
-
صفحه اصلي سايت راهنماي سامانه ارتباط با ما درباره ما
كليه حقوق اين سامانه متعلق به پژوهشكده شوراي نگهبان مي باشد ( خرداد ماه 1402 نسخه 1-2-1 )
-